خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26248   بروزرسانی: 03-03-1402

Hossein Kouhestani

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

انجمن کاربرد زمين­­شناسی در نهشته­های کانساری (SGA)

انجمن زمين­شناسی اقتصادی (SEG)

انجمن زمين­شناسی اقتصادی ايران (SEGI)

انجمن زمين­شناسی ايران

سازمان نظام مهندسی معدن استان زنجان

هسته مطالعات سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان

کمیته بررسی گزارش‌های پایان عملیات اکتشافی، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان

گروه تخصصی زمین­شناسی و اکتشاف، سازمان نظام مهندسی معدن استان زنجان