خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20943   بروزرسانی: 06-11-1393

Azim Shirdeli

Publications in Journals

International-ISI12.  Azim Shirdeli,Vahid naderkhanloo,Ali samadi rahim
Experimental and Numerical Investigations of Three-Dimensional Dam-Break Flows
International Journals Pollution Research, Ecology,Environment and Conservation-India (2015)  DOI: 2. 
International-ISI11.  Azim fshirdeli
Study of optimum irrigation regime on rice (shiroudi cv.) in transplanted condition
j. Agricultural Research Communication Center, Indian ISI,Impact Factor =0.162 (2014)  DOI: 2. 
International-ISC10.  عظیم شیردلی-سمیه دستوار
An optimization technique for cropping patterns and land consolidation :A case study for irrigation network
management Science Letters Issue 2087 (2014P. 2092 DOI: 1. 
International-ISC9.  عظيم شيردلي
Hydropolitics and hydrology issues in Hirmand/Helmand international river basin 
Management Science Letters Vol. 4 Issue 4 (2014PP. 807-812 DOI: 1.  [Abstract ]
International-ISC8.  عظيم شيردلي
Probable maximum precipitation 24 hours estimation: A cae study  of Zanjan provinceof Iran
Management Sicience letter Vol. 2 Issue 6 (2012PP. 2237-2242 DOI: 1.  [Abstract ]
National7.  حسین فرداد-عظیم شیردلی
اثر دوره آبیاری بر عملکرد محصول دانه جو و رشد آن در منطقه کرج
Effect of irrigation on growth and grain yield in Karaj
. مجله کشاورزی ایران، (1374صفحه 15. 
National6.  نادر حیدری -عظیم شیردلی
چالشها و راهبردها بهبود بهروری و استفاده پایدار از منابع اب در بحش کشاورزی
Challenges and strategies to improve staff productivity and sustainable use of water resources in the agricultural sector
چشم انداز شماره 87 (1390صفحات 123-15. 
National5.  محمد موحدان-نادر عباسی- عظیم شیردلی
ارزیابی شاخص های ساخت و توسعه سدهای مخزنی کشور
چشم انداز Issue  فصل نامه پؠ(2011PP. 187-212 DOI: 2. 
National-ISC4.  عظیم شیردلی -علیرضا طهماسبی
تاثیر توام شوری آب آبیاری و نیتروژن بر مقاومت ،عملکرد و کارایی مصرف آب (WUE)
The Effect of Salinity of Irrigation Water and Application of Nitrogen on Resistance Yieldand Water Use Efficiency of Pomegranate
مجله علوم و مهندسی آبیاری شماره Ø´Ù…اره 1 (1392صفحات 33-44.  [Abstract ]
National-ISC3.  عظیم شیردلی
بررسی زيست مهندسی در تثبیت سواحل رودخانه ها و شیبها
new
مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ابران دوره 23هفتم شماره Ø³Ø§Ù„ هفتم (1392صفحات 52-63. 
National2.  عظیم شیردلی
معادله ضریب دبی روزنه های بزرگ مستطیلی مستغرق
large orifice
علوم کشاورزی ویژه نامه (1387صفحه 15.  [Abstract  ]
National-ISC1.  عظیم شیردلی -شفاعی بجستان-بهرام امینی
معادله تعیین ضریب جریان روزنه های بزرگ مستطیلی شکل متوالی چندتایی
multy dubble orifice
پژوهش و سازندگی (1381صفحه 15. 


Presentations in Seminars & Congress


National 29.  عظیم شیردلی-حسینعلی حسنیها ومصطفی یوسفیان  
تاثیر کم آبیاری بر مصرف آب در برنج
    The effect of deficit irrigation on water use in rice
همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
دانشگاه شهید چمران, اهواز -ایران, 10 - 12 اسفند 1389.  
International 28.  عظیم شیردلی
.        کاربرد مدل ریاضی MIIKE21 در هیدرولیک آب بندهای کشتیرانی با بار کم
. . Application of mathematical model of the hydraulic navigation lock in low head with MIIKE21 model
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی رودخانه 
دانشگاه شهید چمران, اهواز -ایران, 8 - 10 بهمن 1381.  
International 27.  عظیم شیردلی
.        مطالعه آزمایشگاهی ضریب دبی روزنه های متوالی چندتایی در سیستم پر و تخلیه دریچه های کشتیرانی با بار کوتاه
. Laboratory studies in multiple consecutive holes discharge coefficient of filling and emptying  navigation lock
. چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی سازمان بنادر و کشتیرانی 
سازمان بنادر وکشتیرانی ایران, بندرعباس-ایران, 22 - 24 آذر 1379.  
International 26.  عظیم شیردلی
اصول و معیارهای طراحی آبراههای کشتیرانی
Principles and design criteria navigable waterways
چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
سازمان بنادر و کشتیرانی ایران, بندر عباس-ایران, 22 - 24 آذر 1379.  
International 25.  عظیم شیردلی
بهینه سازی زمان بندی و عملیات لایروبی رودخانه بهمنشیر
Timing optimization of river dredging operations Bahmanshir  
بهینه سازی زمان بندی و عملیات لایروبی رودخانه بهمنشیر
دانشگاه امیرکبیر, تهران-ایران, 22 - 24 آذر 1377.  
International 24.    عظیم شیردلی-محمود شفاعی بجستان
اصول و ضوابط طراحی قفلهای کشتیرانی
principles and standard Terms for design navigation locks
سومین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
دانشگاه امیرکبیر, تهران-ایران, 22 - 24 آذر 1377.  
International 23.    عظیم شیردلی-محمود شفاعی بجستان-محمدرضا شافعی نیا  
بهینه سازی سازه های کنترل شوری رودخانه بهمنشیر
 Optimization Salinity Control Structure for  Bahmanshir river
. سومین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
دانشگاه امیرکبیر, تهران-ایران, 22 - 24 آذر 1377.  
National 22.  عظیم شیردلی
اصول و ضوابط طراحی مدلهای فیزیکی و هیدرولیکی آب بندهای کشتیرانی با تأکید بر طراحی مدل آب بند کشتیرانی رودخانه بهمنشیر
principles and standards of design  hydraulic navigation locks Bahmanshir with emphasis on the design Physical models  
دومین کنفرانس هیدرولیک ایران
دانشگاه علم و صنعت ایران , تهران-ایران, 15 - 17 ارديبهشت 1378.  
National 21.  عظیم شیردلی- محمود شفاعی بجستان  
نوسانات سطح آب زیرزمینی در پایداری سواحل بهمنشیر
Groundwater level fluctuations on coastal stability Bahmanshir
 چهارمین سمینار مهندسی رودخانه 
دانشگاه زنجان, اهواز -ایران, 24 - 26 بهمن 1375.  
International 20.  مصطفی صالحی-ناصر رستم افشار-عظیم شیردلی
آنالیز منطقه ای سیلاب به روش همبستگی چندگانه MRM با استفاده از نرم افزار SPSS (مطالعه موردی منطقه جنوب حوضه آبریز دریاچه ارومیه)
Multiple correlation analysis of the regional flood by MRM method and using the software SPSS (case study catchment area of South Lake)
هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
دانشگاه شهید چمران, اهواز-ایران, 24 - 26 بهمن 1385.  
National 19.   عظیم شیردلی
Standards of design and implementation of optimal intake systems riverbeds
همایش توسعه  کشاورزی استان زنجان
سازمان جهاد کشاورزی, زنجان-ایران, 17 June 2006.  
International 18.  Azim shirdeli-Shafai bajestan
Hydraulic  study of Bahmanshir Navigation Locks
,In 5 t h    International Hydro-science and Engineering conference 
دانشگاه ورشو, ورشو-لهستان, 25 - 27 August 2002.  
International 17.    عظیم شیردلی-محمود شفاعی بجستان  
Hydraulic model Studies of Bahmanshir Navigation Locks
Sixth International Conference on Coastal and Port Engineering in Developing Countries
سازمان بنادر وکشتیرانی, colombo-Sir Lanka, 29 - 31 March 2003.  
International 16.  Azim shirdeli-Shafai bajestan
Discharge coefficient of Rectangular Orifice
The Seventh International Agricultural Engineering Con ference
Wuxi-China , 29 November - 2 December 2002.  
National 15.  حسین گلبابایی-رضا حبیبی-عباس عطاپور فرد-عظیم شیردلی
بررسی نقش کمی و کیفی آبهای زیر زمینی و فرسایش بادی در بیابانزایی حوزه رودخانه شور به روش فائو ویونب
Investigation the quality and quantity of ground water and wind erosion desertification Salt River by FAO method( Vyvnb)
چهارمین همایش ملی فرسایش ورسوب
دانشگاه تربیت مدرس, نور-ایران, 8 - 9 ارديبهشت 1389.  
International 14.  Nouri-Shahriyari-Shirdeli-Fakhireh
Ecological values of reed beds restoration of Hamoon wetland in Iran
12thIranian Researchers Conference in Europe
European Association Iranian, liverpool-uk, 3 - 4 July 2004.  
National 13.  علیرضا طهماسبی- عظیم شیردلی
تاثیر شوری آب و نیتروژن برمقاومت، عملکرد و کارایی مصرف آب(WUE)در انار
Effect of salinity and nitrogen Brmqavmt yield and water use efficiency (WUE) in PJ
همایش ملی انار
دانشگاه مشهد, مشهد-ایران, 12 - 14 مهر 1390.  
National 12.  علیرضا طهماسبی- عظیم شیردلی
تاثیر شوری آب  ابیاری و نیتروژن بر عملکرد انار و کارایی مصرف آب(WUE)
Effect of salinity and nitrogen on fruit yield and water use efficiency (WUE)
گنگره ملی علوم و فن آوریهای نوین کشاورزی
دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 19 - 21 شهريور 1390.  
National 11.  حسینعلی حسنیها- عظیم شیردلی-مصطفی یوسفیان
تعیین مدلهای عملکرد زراعت گندم دیم در رابطه با پارامترهای اقلیمی در شهرستان آمل
Models of dryland wheat yield in relation to climatic parameters in Amol city
اولین کنفرانس بین المللی مدل سازی گیاه،آب،خاک و هوا 
دانشگاه کرمان, کرمان-ایران, 23 - 24 آبان 1389.  
National 10.  مصطفی یوسفیان-یاسرمحمدی نشلی -عظیم شیردلی- حسینعلی حسنیها –بابک بهشتی
بررسی برخی خواص مکانیکی دانه برنج در سطوح مختلف آبیاری
Investigation mechanical properties of rice grain at different levels of irrigation
چهاردهمین همایش ملی برنج
دانشگاه مازندران, ساری-ایران, 9 - 10 اسفند 1389.  
National 9.  عظیم شیردلی- حسینعلی حسنیها -مصطفی یوسفیان
مطالعه بهروری مصرف آب در کشت نشایی برنج
Evaluate the performance of different levels of water use in rice cultivation transplant
چهاردهمین همایش ملی برنج
دانشگاه ساری, ساری-ایران, 9 - 10 اسفند 1389.  
National 8.  کریم خدایی-سیدعلی موسوی-عظیم شیردلی
بررسی پتانسیل  سیلاب حوضه های مشرف به شهر زنجان
Evaluate the potential flood area overlooking the city of Zanjan
خستین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
دانشگاه کرمانشاه, کرمانشاه-ایران, 21 - 23 ارديبهشت 1389.  
International 7.  عظیم شیردلی-محمود بیات
بررسی مقاومت ریشه گونه های گیاهی موجود در سواحل رودخانه زنجان رود جهت تثبیت سواحل آن
 investigation Resistance of plant root  in the Zanjan River to stabilize its banks
هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
دانشگاه شهید چمران, اهواز-ایران, 6 - 8 بهمن 1388.  
National 6.  فریدون داودی-ابوالفضل حنیفه لو- عظیم شیردلی
ارزیابی سیستمهای ابیاری بارانی در شرایط جوی متفاوت در منطقه ابهر 
Evaluation of sprinkler systems in different weather conditions in the area abhar
نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
دانشگاه کرمان, کرمان-ایران, 16 - 18 بهمن 1386.  
National 5.  عظیم شیردلی-ابوالفضل حنیفه لو
ارزیابی سیستمهای ابیاری بارانی در منطقه زنجان
Evaluation of sprinkler systems in Zanjan
نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
دانشگاه کرمان, کرمان-ایران, 16 - 18 بهمن 1386.  
International 4.  عظیم شیردلی-هادی سیاسر
بررسی  مقاومت ریشه گونه های گیاهی در تثبیت سواحل رودخانه سیستان
Root resistance of plant species in stabilizing river banks Sistan
هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
دانشگاه شهید چمران, اهواز-ایران, 24 - 26 بهمن 1385.  
International 3.  عظیم شیردلی-هادی سیاسر
بررسی اثرات مقاومت ریشه گونه های گز وگز شاهی در تثبیت بیولوژیکی سواحل رودخانه سیستان
 investigation Effects of root strength biological  in established  of bank River Sistan
هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
دانیگاه شهید چمران, اهواز-ایران, 24 - 26 بهمن 1385.  
National 2.  عظیم شیردلی- محمود شفاعی بجستان
مقدار ضریب دبی در روزنه های مستطیلی شرایط مستغرق و آزاد
Rectangular orifice discharge coefficient for submerged conditions and free
اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
دانیگاه شهید چمران, اهواز-ایران, 12 - 13 ارديبهشت 1385.  
International 1.  عظیم شیردلی- محمود شفاعی بجستان
کاربرد مدل ریاضی Mike21 در هیدرولیک آببندهای کشتیرانی با بارکم
aplication of hydraulic model  mike21 in low head  navigation lock
ششمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
دانشکاه زنجان, اهواز-ایران, 8 - 10 بهمن 1381.