خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23827   بروزرسانی: 06-11-1393

Azim Shirdeli

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
9 زینب میرزایی اسفند  1389آبیاری و زهکشی ارزیابی عملکرد شبکه های آبیاری با استفاده از مدل هیدرودینامیک Rootcanal   استاد مشاور
8 علی رضا طهماسبی اسفند  1390ابیاری و زهکشی مطالعه تاثیر شوری آب آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف آب در سیستم آبیاری قطره ایی   استاد راهنما
7 مصطفی یوسفیان آذر  1389آبیاری و زهکشی مطالعه بهروری مصرف آب در کشت نشایی برنج ارقام شیرودی و طارم   استاد راهنما
6 عماد عیدیان نوروز شهريور  1389سازه های هیدرولیکی بهینه سازی سیستمهای آبگیری از زیر بستر رودخانه   استاد راهنما
5 حسینعلی شهرکی بهمن  1381مدیریت اجرایی مطالعه نحوه توزیع آب زراعی در شبکه آبیاری دشت سیستان و ارائه الگوی مناسب و راهکارهای بهینه   استاد راهنما
4 هادی سیاسر دي  1386آبیاری وزهکشی بررسی اثرروشهای بیوتکنیکی بر پایداری شیبها در سواحل رودخانه سیستان   استاد راهنما
3 مسعود محمدی دي  1386آبیاری و زهکشی بررسی و ارزیابی فنی سیستم های آبیاری تحت فشار   استاد راهنما
2 محمود بیات شهريور  1387آبیاری وزهکشی تثبیت سواحل رودخانه ها و شب ها بروش بیومهندسی   استاد راهنما
1 محمود بیات شهريور  1387آبیاری وزهکشی تثبیت سواحل رودخانه ها و شب ها بروش بیومهندسی   استاد راهنما

مقطع: کارشناسي
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
14 انسیه موسوی شهريور  1388مهندسی آب انالیز شبکه آبرسانی هزار رود سفلی با نرم افزار water gems   استاد راهنما
13 علی شجاعی شهريور  1388مهندسی آب طراحی سیستم های آبیاری قطره ای و تیپ   استاد راهنما
12 محمد کاظم باقرزاده شهريور  1388مهندسی آب تحلیل سد کینه ورس با نرم افزار geo-slope   استاد راهنما
11 حامد بیگدلی شهريور  1388مهندسی آب تحلیل پایداری سواحل رودخانه زنجان رود با نرم افزار geo-slope   استاد راهنما
10 صنم میرانشاهی دي  1388مهندسی آب بررسی همزمانی شدت مدت رگبارها جریان و رسوب حوزه سد کینه ورس   استاد راهنما
9 سمانه امیدی قاسم آبادی مرداد  1389مهندسی آب ارزیابی کیفی آب رودخانه شورچای-سجاس رود و بزینه رود   استاد راهنما
8 هادی یاسر مرداد  1389مهندسی آب ارزیابی کیفی آب رودخانه زنجان رود   استاد راهنما
7 زهرا سرداری مرداد  1389 مهندسی آب طراحی ایستگاه پمپاژ   استاد راهنما
6 مهدی ملایی مرداد  1389مهندسی آب ارزیابی کیفی رودخانه قزل اوزن   استاد راهنما
5 مهدی ملایی مرداد  1389مهندسی آب ارزیابی کیفی رودخانه قزل اوزن   استاد راهنما
4 مرجان مشک آبادی دي  1389مهندسی آب اصول و مبانی طراحی چاه   استاد راهنما
3 مسعود سراجیان دي  1389مهندسی آب مدل سازی واتر جمیز   استاد راهنما
2 غزاله افتخاری دي  1390مهندسی آب بررسی نفوذ ونشت آب در کانالها   استاد راهنما
1 میگل حیدرنیا دلخوش دي  1390مهندسی آب محاسبه ضربه قوچ   استاد راهنما