خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23827   بروزرسانی: 06-11-1393

Azim Shirdeli

ساير فعاليتهاي پژوهشي

دانشجوی نمونه دوری دکتری در دانشگاه شهید چمران در سال 1376

استاد نمونه دانشگاه زابل در سال 1382