خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23827   بروزرسانی: 06-11-1393

Azim Shirdeli

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
بررسی راهکارهای مقابله با سیلابهای شهر نصرت آباد (استانی)   مجريخرداد 1382مرداد  1385کاربردیشهرداری نصرت آبادشهرداری نصرت آباد
مطالعه آزمایشگاهی ضریب وافت انرژی جریان جریان در آبگیرها با سیستم روزنه های متوالی   مجريخرداد 1381خرداد  1385بنیادیدانشگاه زابلدانشگاه زابل
مهار آبهایی که از کشور خارج می شود و اولویت استفاده از منابع آب های مشترک (ملی کاربردی)   مجرياسفند 1387ارديبهشت  1390کاربردیمجمع تشخیص مصلحت نظاممجمع تشخیص مصلحت نظام
تدوین برنامه جامع به منظور رعایت تناسب در اجرای راههای صد و آبخیزداری و آبخوان داری و شبکه های آبیاری و تجهیز آن و...   مجرياسفند 1387ارديبهشت  1390کاربردیمجمع تشخیص مصلحت نظاممجمع تشخیص مصلحت نظام
افزایش میزان استحصال آب و به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیر طبیعی آب در کشور از هر طریق ممکن(ملی کاربردی)   مجرياسفند 1387ارديبهشت  1390کاربردیمجمع تشخیص مصلحت نظاممجمع تشخیص مصلحت نظام
ارتقاء بهره وری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی در استحصال آب و عرضه و نگهداری و مصرف آن (ملی کاربردی)   مجرياسفند 1387ارديبهشت  1390کاربردیمجمع تشخیص مصلحت نظاممجمع تشخیص مصلحت نظام
استفاده از روش پوشش گیاهی در جهت حفاظت سواحل رودخانه ها و شیبها در سیستان (استانی)   مجريآبان 1381آبان  1385کاربردیشرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستانشرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان
بررسی و ارزیابی سیستم های آبیاری تحت فشار بارانی اجراء شده و بهترین نوع برای شهرستان های مختلف استان (زنجان – ابهر-قیدار-خرمدره و ...)   مجريفروردين 1384آبان  1386کاربردیسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجاندانشگاه زنجان-سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان
بررسی تکنیک های بیو مهندس در حفاظت از سواحل زنجان رود (استانی)   مجريدي 1387مهر  1389کاربردیشرکت سهامی آب منطقه ایشرکت سهامی آب منطقه ایی استان زنجان
ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب براساس اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوضه های آبریز کشور (ملی کاربردی)   مجرياسفند 1387ارديبهشت  1390کاربردیمجمع تشخیص مصلحت نظاممجمع تشخیص مصلحت نظام