خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23827   بروزرسانی: 06-11-1393

Azim Shirdeli

مدیریت

1-مدیر آب و خاک و کشاورزی سازمان عمران سیستان (1370-1372) 2 -مدیر گروه مهندسی آبیاری دانشگاه سیستان و بلوچستان (1372-1374) 3-معاون طرح توسعه شرکت سهامی آب منطقه ای استان سیستان و بلوچستان80-1379) 4-عضو هیأت مدیره و قایم مقام مدیر عامل سازمان عمران سیستان (82-1380) 5-عضو منتخب ونایب ریس شورای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان(1383-1380) 6-نماینده تام الاختیار وزارت راه در پروژه های زیست محیطی مشترک با سازمان ملل (1379-1380) 7-مسئول فنی پروژه آبراه بهمنشیر و طرح ساماندهی بهمنشیر (1378-1374) 8-مدیر گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان1383-1389 9-مجری طرح تدوین مدل نظارت و ارزیابیبر صنعت آب کشور وبازنگری سیاستها برنامه چشم انداز(1390-1387) 10-