خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:5815   بروزرسانی: 28-11-1401

Parisa Yamani

Publications in Journals

داخلي-ISC6.  پريسا يماني، عدالحميد نقره كار، مهدي حمزه نژاد
الگوشناسی مکانیابی کاربر یهای جانبی مساجد منطقه ای (با توجه به میزان سازگاری کاربر یهای جانبی با کاربری عبادی)
فصلنامه علمي-پژوهشي معماري و شهرسازي آرمانشهر دوره 29 (1398صفحات 229-240. 
داخلي-ISC5.  Parisa Yamani- Abdolhamid Noghrekarb- Mahdi Hamzenejad
Locating Patterns of Regional Mosque’s Lateral Uses (With Emphasis on the Compatibility of Lateral Uses With Religious Use)*
Armanshahr Architecture & Urban Development Vol. 19 (2020PP. 211-222. 
داخلي-ISC4.  پريسا يماني، عبدالحميد نقره كار، اصغر محمدمرادي، مهدي حمزه نژاد
  تبیین رابطه سازگاری کاربری های جانبی مساجد نسبت به کاربری عبادی، با محل استقرار آنها نسبت به فضاهای اصلی عبادت تبیین رابطه سازگاری کاربری های جانبی مساجد نسبت به کاربری عبادی، با محل استقرار آنها نسبت به فضاهای اصلی عبادت
فصلنامه علمي -پژوهشي مطالعات شهر ایرانی - اسللمی دوره 31 (1397صفحات 298-305. 
داخلي-ISC3.  عبدالحميد نقره كار، پريسا يماني، مهدي حمزه نژاد
اولويت‌بندي كاربري‌هاي جانبي مساجد در محل استقرار آنها نسبت به فضاهاي اصلي عبادت در برنامه‌دهي مساجد منطقه‌اي
فصلنامه علمي-پژوهشي پژوهش هاي معماري اسلامي دوره 19 (1397صفحات 55-67. 
داخلي-غير ISC2.  سید مجید مفیدی شمیرانی، پریسا یمانی
”روستاشهر“ الگویی برای توسعه شهری پایدار
فصلنامه آبادي دوره 60 (1387) . 
داخلي-غير ISC1.  مصطفی کیانی، پریسا یمانی، 
مساجد و مراکز اسلامی در ایالات متحده آمریکا
فصلنامه آبادي دوره 54 (1385) . 


Presentations in Seminars & Congress


International 12. پريسا يماني
برنامه دهی معماری مبتنی بر ارزش های اسلامی
Architectural programming based on Islamic values

دومين کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب


دانشگاه هنر تبريز, تبريز-ايران, 8 دي 1401.  
National 11. پريناز عسگروند-رعنا طالبي النجارقي-پريسا يماني
ارزيابي چگونگي كاركردديوار ترومب در اقليم گرم و خشك و سرد و خشك در ايران(با استفاده از نرم افزار ديزاين بيلدر)
Evaluating the performance of trombe wall in cold and dry and hot and dry climate in Iran (using design builder software)

دومين همايش ملي فناوري هاي نوين در محيط زيست و توسعه پايدار


دانشگاه زنجان, زنجان-ايران, 8 شهريور 1401.  
National 10. رعنا طالبي النجارقي-پريناز عسگروند-پريسا يماني
ارزيابي تاثير جرم حرارتي مصالح سبك وزن و سنگين وزن روي عملكرد حرارتي ساختمان در دو اقليم سرد و خشك و گرم و خشك در ايران(با استفاده از نرم افزار ديزاين بيلدر)
Evaluating the effect of thermal mass of lightweight and heavy weight materials on building thermal performance in two cold and dry climates and hot and dry climates in Iran (using Design Builder software)

دومين همايش ملي فناوري هاي نوين در محيط زيست و توسعه پايدار


دانشگاه زنجان, زنجان-ايران, 8 شهريور 1401.  
National 9. پريسا يماني
بررسی تطبیقی دستیابی به پایداری اجتماعی در نظریات معماری و شهرسازی پایدار و واقعیت های موجود درمعماری و شهرسازی جوامع سنتی
A Comparative Study of Achieving Social Sustainability in the Theories of Sustainable Architecture and Urbanism and the Realities in the Architecture and Urban Planning of Traditional Societies

کنفرانس عمران ، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام2018

Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Planning of the Islamic countries 2018


تبريز-ايران ارديبهشت 1397.  
National 8. پريسا يماني، اصغر محمدمرادي
جاگذاری کاربری های جانبی مساجد نسبت به فضاهای اصلی عبادت، در برنامه دهی مساجد منطقه ای
“locating of lateral functions of mosques Relative to Main spaces of worship in regional mosques”

2018کنفرانس عمران ، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام

Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Planning of the Islamic countries 2018


تبريز-ايران ارديبهشت 1397.  
National 7. پريسا يماني
بازخواني خانه با الفباي پايداري در نظام سنتي معماري زنجان

اولين جشنواره ملي معماري سبز


اصفهان-ايران اسفند 1388.  
National 6. پريسا يماني
بررسي نمونه هاي محله و خانه پايدار

اولين جشنواره ملي معماري سبز


اصفهان-ايران اسفند 1388.  
National 5. پريسا يماني
مفهوم محله در نگرش پايداري

اولين جشنواره ملي معماري سبز


اصفهان-ايران اسفند 1388.  
National 4. پريسا يماني
نقش گنبد در تنظيم شرايط محيطي بناهاي سنتي ايران

اولين جشنواره معماري سبز


اصفهان-ايران اسفند 1388.  
National 3. عبد الحمید نقره کار، مهدی حمزه نژاد، پریسا یمانی
تجلی آسمان در معماری ایران

همایش ملی حلقه گمشده معماری ایرانی


دانشگاه كاشان، دانشكده هنر و معماري, كاشان-ايران آذر 1387.  
National 2. محسن وفامهر، پريسا يماني
تاثیر متقابل فرم, سازه و معماری در گنبد سلطانیه

همایش ملی حلقه گمشده معماری ایرانی


دانشگاه كاشان، دانشكده هنر و معماري, كاشان-ايران آذر 1387.  
National 1. پريسا يماني، سيد مجيد مفيدي شميراني
بهره گیری از سرمایش ایستا در بنا

اولين کنفرانس ملی توسعه انرژی های تجدید پذیر


دانشگاه آزاد اسلامي , تاكستان-ايران مرداد 1387.