خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:8123   بروزرسانی: 11-11-1402

Parisa Yamani

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. (دانشگاه زنجان-دوره كارشناسي ارشد): سير انديشه هاي معماري پايدار-سامانه هاي ايستا و پويا در معماري پايدار-طرح معماري پايدار 22. (دانشگاه زنجان- دوره كارشناسي): مقدمات طراحي معماري1- مقدمات طراحي معماري2- معماري اسلامي- تنظيم شرايط محيطي- برداشت از بناهاي تاريخي- بيان معماري 2 3. (دانشگاه علم و صنعت ايران): طرح معماري1 -مقدمات طراحي معماري1 -مقدمات طراحي معماري2 - مباني نظري معماري 4. (دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان): طرح معماري2 - طرح معماري4 - مقدمات طراحي معماري1 - مقدمات طراحي معماري2 - مباني نظري معماري 5. (دانشكده فني و حرفه اي سما زنجان): تنظيم شرايط محيطي