خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:5813   بروزرسانی: 28-11-1401

Parisa Yamani

برگزاري نمايشگاه مجازي "نواي چيزها"

نمايشگاه مجازي « نواي چيزها »

نمايشگاه مجازي « نواي چيزها » شامل دستاوردهاي يكي از تمرين هاي دانشجويان ورودي 98 و 99 كارشناسي معماري دانشگاه زنجان در واحد درسي مقدمات طراحي معماري است. اين تمرين يك تمرين مفهومي مي باشد كه به راهنمايي دكتر پريسا يماني انجام شده است. در اين تمرين از دانشجويان خواسته شده كه با كنار هم گذاشتن اشيا، مفهومي را منتقل كنند يا به عبارتي با هم نشين كردن چيزها به نواي آنها گوش فرا دهند.

http://news.znu.ac.ir/pg/20488 لينك خبري دانشگاه زنجان