خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:5813   بروزرسانی: 28-11-1401

Parisa Yamani

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

 

 

- عضويت در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان زنجان (داراي پروانه پايه دو نظارت و طراحي معماري)

- عضوكميسيون انرژي، استاندارد مصالح و محيط زيست سازمان نظام مهندسي ساختمان استان زنجان( از ارديبهشت 1401)

- عضو كميته علمي  بخش معماري ششمين كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي (آذر 1400)

- دبير علمي  بخش معماري و محيط زيست دومين همايش فناوري هاي نوين در محيط زيست و توسعه پايدار(شهريور 1401)

- عضو کارگروه بررسی توانمندی علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان ( از بهمن 1401)