خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:8126   بروزرسانی: 11-11-1402

Parisa Yamani
پریسا یمانی
استادیار

پست الکترونيکی
p_yamani[َat]znu.ac.ir      p_yamani@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/yamanip

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4748

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه معماری، صندوق پستی 313