خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21541   بروزرسانی: 14-04-1402

Javad Izadyar

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه کیوتو - ژاپن, ژاپن, پترولوژی دگرگونی , 1377-1374
عنوان رساله : کاني شناسي‘ پترولوژي‘ ژئوشيمي و منشاء پيه مونتيت-کوارتز شيستهاي سانباگاوا‘ ژاپن.
زمینه رساله : پترولوژی دگرگوني
استاد راهنما : پروفسور بنو , دکتر هیراجیما

کارشناسی ارشد : دانشگاه شهيد بهشتي تهران, ایران, پترولوژی , 1371-1368
عنوان پایان نامه : پترو گرافي و پترو ژنز سنگهاي آذرين ناحيه معدني سونگون اهر ايران.
زمینه پایان نامه : پترولوژي و زمين شناسي اقتصادي
استاد راهنما : دکتر وثوقي عابديني

کارشناسی : دانشگاه شهيد بهشتي تهران , ایران, زمین شناسی , 1368-1363
عنوان پایان نامه : زمين شناسي عمومي منطقه زره دره واقع در شرق تهران
استاد راهنما : دکتر وثوقي عابديني- دکتر شميراني