خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21541   بروزرسانی: 14-04-1402

Javad Izadyar

مدیریت

  

1- مدير امور پژوهشي دانشگاه زنجان (10/12/1383 تا 1/6/1387)

2- عضو كميسيون تخصصي علو هيئت مميزه دانشگاه زنجان(26/7/84 تا 26/7/86)

3- عضو كارگروه بررسي توانايي علمي گروه زمين شناسي دانشگاه زنجان(1388 تا كنون)

4- عضو كارگروه تخصصي زلزله و لغزش زمين. سازمان مسكن و شهر سازي اسنان زنجان(8/4/83 تا كنون)

5- رئيس كميته اجرايي همايش يادگيري الكترونيكي. دانشگاه زنجان. 1384

6- عضو كميته علمي همايش سراسري راهكار هاي علمي ارتقاء مديريت بحران در حوادث و سوانح غير مترقبه.

دانشگاه علوم پزشكي زنجان. 1385