خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22901   بروزرسانی: 23-12-1402

Javad Izadyar

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
6 مظفر ارم   1389پترولوژی مطالعه پترولوژی سنگهای دگرگونی ناحیه صادق آباد واقع در شمال شهر کرد  
5 سید مصطفی موسوی زاده   1389پترولوژی مطالعه پترولوژی سنگهای دگرگونی شمال دریاچه سد زاینده رود  
4 سمیه عظیمی   1388پترولوژی مطالعه ترمودینامیکی سنگهای دگرگونی ناحیه چورزق-ریحان واقع در جنوب باختری زنجان  
3 اکرم قدیمی   1388پترولوژی مطالعه پتروگرافی و دگرشکلی سنگهای دگرگونی ناحیه چورزق-ریحان واقع در جنوب باختری زنجان  
2 امید کوروشی   1390پترولوژی مطالعه پترولوژی سنگهای دگرگونی جنوب و جنوب غرب نهاوند  
1 سجاد مجاب   1390پترولوژی مطالعه سنگهای دگرگونی شمال و شمال غرب نهاوند