خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22612   بروزرسانی: 23-12-1402

Javad Izadyar
جواد ایزد یار
دانشیار

پست الکترونيکی
izadyar@znu.ac.ir      javadizadyar@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/izadyar-javad

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4030

فکس
   +98 (0) 24 3228 +4002

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی ، صندوق پستی 45195-313