خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21541   بروزرسانی: 14-04-1402

Javad Izadyar

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. سنگ شناسي دگر گوني--ترموديناميک-پترولوژي-- بلور شناسي-زمين شناسي ساختماني