خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23079   بروزرسانی: 23-12-1402

Javad Izadyar

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. سنگ شناسي دگر گوني- ترمود يناميک - پترولوژي تجربی-- بلور شناسي - زمين شناسي ساختاری