خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23376   بروزرسانی: 23-12-1402

Javad Izadyar

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
بررسی مدیریت آلودگی آب      محیط زیست زنجان
بررسی میزان مقاومت شریانهای حیاتی شهر زنجان در هنگام وقوع زلزله   مجري   استانداری زنجان