خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

برای استفاده از تلفن گویای دانشگاه زنجان شماره 33051 را شماره گیری فرمائید

راهنمای تلفن معاونت دانشجویی    
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز، دانشگاه زنجان، معاونت دانشجویی، کد پستی: 38791-45371
نمابر: 32283254    
مدیریت امور دانشجویی            
مدیر امور دانشجویی
امیری - دکتر علی       
2454
   اداره امور خوابگاهها            
رئیس اداره خوابگاهها
نعمتی - حمید       
2704
مسئول امورخوابگاههای برادران
حسنلویی - محمد علی       
2298
مسئول امور خوابگاههای خواهران
فرزاد - مریم       
2428
کارشناس خوابگاههای خواهران
احمدی - نسرین       
2428
سرپرستی مجتمع خوابگاهی برادران
محمدی - امیر       
2245
خوابگاه خصوصی برادران - استقلال
-        
0
خوابگاه خصوصی برادران - شهید ورقایی
جعفری - کریم       
4283
مجتمع خواهران - فاطمیه 1
-        
2690
مجتمع خواهران - فاطمیه 2
-        
2367
مجتمع خواهران - فاطمیه 3
-        
2677
مجتمع خواهران - فاطمیه 4
-        
2714
مجتمع خواهران - فاطمیه 5
-        
2715
مجتمع خواهران - نجفی
-        
4456
خوابگاه خصوصی خواهران - صدرا
-        
4288
   اداره تغذیه            
رئیس اداره تغذیه
سلامت - عباس       
2213
مسئول سلف سرویس
محمدیاری - بهمن       
2297
اتوماسیون تغذیه
علیپور - سعید       
2774
اتوماسیون تغذیه
فضلی - یحیی       
2774
کارشناس سلف
تروان - عسگر       
2774
   اداره رفاه دانشجویی            
رئيس اداره رفاه دانشجوئي و کارشناس دانشکده علوم
سیفی فلاح - عمران       
2283
امور رفاهي دانشجويان روزانه دانشکده علوم انساني
حسنی - حسین       
2283
امور رفاهي دانشجویان روزانه دانشکده های فنی مهندسی
حسنلو - ملیحه       
2643
امور رفاهي دانشجویان دانشکده کشاورزی و دانشجویان نوبت دوم
بابازاده - سولماز       
2775
ثبت و اسکن دانشجویان
روحانی - زهرا       
2665
بایگانی امور دانشجویان
عباسی - زینب       
2777
   اداره پشتیبانی و نظارت            
رئیس اداره پشتیبانی و نظارت
اشتری - نادر       
2672
مسئول اموال معاونت دانشجویی
میری - آزاد علی       
2709
کارشناس تاسیسات دانشجویی
اشرفی - محمد       
2697
دفتر انبار
سلامت - عباس       
2403
انبار امور دانشجویان
اسرافیل کریمی - بهروز مهاجرین       
4395
انتشارات و کپی
-        
2263
مسئول اموال معاونت دانشجویی
میری - آزاد علی        
2478
مسئول اموال معاونت دانشجویی
میری - آزاد علی       
2709
مرکز بهداشت و درمان            
مدیر مرکز
قاسمیان - فروزان       
4457
کارشناس مرکز بهداشت
نظری - امیر       
4434
کارشناس درمان
صنعتی - عبدالرحمن       
4152
اورژانس و پذیرش 1
-        
2222
اورژانس و پذیرش 2
-        
4444
مرکز مشاوره دانشجویی            
مدیر مرکز مشاوره
ابراهیمی - لقمان       
2311
کارشناس مرکز مشاوره
حنیفه لو - جمیله       
4197
کارشناس مرکز مشاوره
شهبازی - پریوش       
2311
مدیریت تربیت بدنی            
مدیر تربیت بدنی
محمدی - مهران       
2778
کارشناس ورزشی برادران
محمدی - مهران       
2779
کارشناس ورزشی خواهران
سیلاطانی - شبنم       
2862
کارشناس ورزشی خواهران
-        
2324
سالن شماره 1
-        
2307
سالن شماره 2
-        
2861
استخر(آقایان-روزهای زوج)
لطفی - اصغر       
2694
استخر(خانمها-روزهای فرد)
رمضانی - نرگس       
2694
معاونت دانشجویی            
مسئول دفتر معاونت
امانلو - مهدی       
2771
مسئول انفورماتیک
خلیلی پور - بهمن       
4080
کارشناس انفورماتیک
صمدی - مریم       
2255
دبیرخانه شورای انضباطی
اشتری - نادر       
2672
مسئول کارپردازی
زلفخانی - موسی       
2411
کارپرداز
دقیقی - محمد       
2430
کارپرداز
وفا - محمدعلی       
2356
حسابداری
سرداری - لیلا       
2427
شورای صنفی رفاهی مرکزی
-        
2284
صندوق خیریه موعود
امانلو - مهدی       
2403
کمسیون موارد خاص
زلفخانی - مریم       
2263
آبدارخانه
نجفی - علی       
2569