خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 1-70 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
رصدخانه دانشگاه زنجانرصدخانه / دفتر رصدخانه  4206
بسیج اساتیدبسیج اساتید دانشگاه / مسئول بسیج اساتید  2531
تعاونی مسکن کارکناندفتر تعاونی  2385
دانشکده مهندسیامور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان اداری4072
دانشکده مهندسیامور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان برق4141
دانشکده مهندسیامور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان عمران2549
دانشکده مهندسیامور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان مکانیک2491
دانشکده مهندسیحراست دانشکده / نگهباني ساختمان برق2320
دانشکده مهندسیحراست دانشکده / نگهباني ساختمان عمران2484
دانشکده مهندسیحوزه ریاست دانشکده / دفتر مشاوره4139
دانشکده مهندسیحوزه ریاست دانشکده / انتشارات2510
دانشکده مهندسیحوزه ریاست دانشکده / دفتر فنی و حرفه ای2490
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / مدیر گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی4573
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / مدیرگروه زراعت و اصلاح نباتات4546
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / مدیرگروه علوم دامی2241
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / مدیرگروه صنایع غذایی2432
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / مدیرگروه علوم باغبانی4547
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / مدیرگروه علوم و مهندسی آب2388
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / مدیرگروه گیاهپزشکی2433
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / مدیرگروه خاکشناسی2338
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / دفترگروه صنایع غذایی2432
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / دفترگروه گیاهپزشکی2433
دانشکده کشاورزیساختمان مزرعه / مدیر مزرعهامانلو4387
دانشکده کشاورزیساختمان مزرعه / کارشناس دام4386
دانشکده کشاورزیساختمان مزرعه / گاوداری4393
دانشکده کشاورزیساختمان مزرعه / مسئول زراعت مزرعه4392
دانشکده کشاورزیساختمان مزرعه / مزرعه تحقیقاتی4049
دانشکده کشاورزیساختمان مزرعه / کارشناس گوسفند داری4391
دانشکده کشاورزیساختمان مزرعه / گوسفند داری4393
دانشکده کشاورزیساختمان مزرعه / آبدارخانه مزرعه4390
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / دفتر گروه علوم دامی2204
دانشکده علومحوزه ریاست دانشکده / انتشارات2216
دانشکده علومامور اداری دانشکده / مسئول تداركات و امور عمومي2216
دانشکده علومحراست دانشکده / نگهباني ساختمان های دانشکده علوم2359
دانشکده علومگروههای آموزشی / مدیر گروه فیزیک2520
دانشکده علومگروههای آموزشی / مدیر گروه شیمی2584
دانشکده علومگروههای آموزشی / مدیر گروه ریاضی4035
دانشکده علومگروههای آموزشی / مدیر گروه زمین شناسی4009
دانشکده علومگروههای آموزشی / مدیر گروه زیست شناسی2543
دانشکده علومگروههای آموزشی / مدیر گروه آمار4279
دانشکده علومگروههای آموزشی / مدیر گروه علوم محیط زیست4006
دانشکده علومحوزه ریاست دانشکده / دفتر مشاوره4086
دانشکده علومحوزه ریاست دانشکده / اتاق بسیج2486
معاونت آموزشيدفتر جذب هیأت علمی / کارشناس دفتر جذب هیات علمی2683
معاونت آموزشيدفتر جذب هیأت علمی / دفتر تحقیق جذب اساتید استان4001
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / خوابگاه خصوصی برادران - استقلال0
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / مجتمع خواهران - فاطمیه 12690
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / مجتمع خواهران - فاطمیه 22367
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / مجتمع خواهران - فاطمیه 32677
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / مجتمع خواهران - فاطمیه 42714
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / مجتمع خواهران - فاطمیه 52715
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / مجتمع خواهران - نجفی4456
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / خوابگاه خصوصی خواهران - صدرا4288
معاونت دانشجوييمرکز بهداشت و درمان / اورژانس و پذیرش 12222
معاونت دانشجوييمرکز بهداشت و درمان / اورژانس و پذیرش 24444
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / سالن شماره 12307
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / سالن شماره 22861
معاونت دانشجوييمدیریت امور دانشجویی / انتشارات و کپی2263
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / شورای صنفی رفاهی مرکزی2284
معاونت فرهنگی و اجتماعیخدمات – راننده- آبدارخانه2372
معاونت فرهنگی و اجتماعیتشکل جامعه اسلامی دانشجویان4241
معاونت فرهنگی و اجتماعیحوزه بسیج دانشجویی شهید بهشتی و باقرالعلوم (دانشکده علوم)2329
معاونت فرهنگی و اجتماعیپایگاه‏ بسیج‏ دانشجویی‏ خواهران الزهرا (دانشکده کشاورزی)2449
معاونت فرهنگی و اجتماعیپایگاه بسیج‏ دانشجویی‏ شهید باکری‏ (دانشکده مهندسی)2486
معاونت فرهنگی و اجتماعیپایگاه بسیج دانشجویی کوثر (دانشکده مهندسی)2670
معاونت فرهنگی و اجتماعیپایگاه بسیج دانشجویی شهید فهمیده0
معاونت فرهنگی و اجتماعیمدیریت فرهنگی / کارشناس فعالیتهای دینی و اردوها2623
معاونت فرهنگی و اجتماعیانجمن اسلامی دانشجویی 0
معاونت فرهنگی و اجتماعیانجمن اسلامی دانشجویان0
معاونت فرهنگی و اجتماعیانجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام ره0