خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 141-210 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / مسئول دفتر و دبیرخانه دانشکدهامیرنجاری2299
دانشکده علوم انسانیمعاونت آموزشي دانشکده / معاون آموزشیامیرجباری4204
معاونت دانشجوييمرکز بهداشت و درمان / کارشناس مرکزامیرنظری4434
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / سرپرستی مجتمع خوابگاهی برادرانامیرمحمدی2245
معاونت اداری مالیانتشارات ساختمان مرکزیانتشاراتانتشارات2216
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه جغرافیااکبر حسین زاده خط 24203
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس کارگاههای گروه جغرافیااکبر حسین زاده 4111
معاونت فرهنگی و اجتماعیکارپردازاکبرقربانی 2445
معاونت اداری مالیاداره اموال / کارشناس اموالاکبرنصیری4238
معاونت اداری مالیکارپردازی کل / کارپرداز اموری اداری ، مالی ، عمرانی و معاونت فرهنگیاکبرقربانی2445
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه علوم ورزشیاکرم جعفری4105
مرکز رشد واحدهای فناوریکارشناس مرکز رشد اکرمنجفلو2750
دبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان زنجاندبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان زنجان / کارشناس دبیرخانه کارگروهاکرمنجفلو2676
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / سايت تخصصي - گروه كامپيوترباب الهمحمدی2489
معاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور پژوهشی / مسئول دبیرخانه و طرحهای داخلیبتولموسی زاده بهروز2462
معاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور پژوهشی / مجلات و همایش‌های علمی خارجیبهارکاشتری2363
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / مدیر اداری و مالیبهرامیارمحمدی2239
معاونت اداری مالیاداره تأسیسات و نگهداری / مسئول تأسیساتبهروزقدیمی2321
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیآبدارخانه پژوهشکدهبهروززمانلو4257
معاونت دانشجوييمدیریت امور دانشجویی / انبار امور دانشجویانبهروز مهاجریناسرافیل کریمی4395
معاونت پژوهش و فناوریمرکز انفورماتیک دانشگاه / پشتیبانی وایرلسبهزادبرجی2700
مرکز فناوری اطلاعاتپشتیبانی وایرلسبهزادبرجی2700
دانشکده کشاورزیامور اداری دانشکده / کارپردازیبهمنخدایی2226
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / انفورماتیکبهمنخلیلی پور4080
معاونت دانشجويياداره تغذیه / مسئول سلف سرویسبهمنمحمدیاری2297
دانشکده علوم انسانیمعاونت پژوهشي دانشکده / بخش مرجع و نشریات کتابخانهثریا عشق4118
معاونت اداری مالیاداره رسیدگی به اسناد / بایگانی امور مالیثریانظریان2459
دانشکده کشاورزیحوزه ریاست دانشکده / مسئول دفتر ریاستجبارخدایی2348
مدیریت حراستانتظامات / مسئول انتظاماتجعفرباقری2231
مرکز رشد واحدهای فناوریمدیر مرکز رشد جلالصبا2676
دبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان زنجاندبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان زنجان / مسئول دبیرخانه کارگروه جلال صبا2676
معاونت فرهنگی و اجتماعیمسئول دفتر معاونتجلیل جلالی2412
معاونت فرهنگی و اجتماعیکارشناس نشریات دانشجوییجلیلجلالی2770
معاونت پژوهش و فناوریمعاونت پژوهشی / معاون پژوهشیجمالداودی2334
معاونت دانشجوييمرکز مشاوره دانشجویی / کارشناس مرکزجمیلهحنیفه لو4197
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / امانتجنتعزیزی2279
کتابخانه مرکزیامانتجنتعزیزی2279
دانشکده مهندسیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش (نقشه برداری-عمران)جوادآخوندی4018
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / كارگاه نقشه برداري - گروه نقشه برداريجوادشهبازی2501
معاونت آموزشيمعاونت آموزشی / مسئول دفتر معاونتجوادمحمودی2335
معاونت آموزشيمدیریت آموزشی / مسئول دفتر مدیر آموزشجوادمحمودی2335
معاونت آموزشيمعاونت آموزشی / مسئول دفتر معاونتجوادمحمودی2698
معاونت اداری مالیانبار کل / انباردار(2)جوادآدینه لو4462
معاونت آموزشيمعاونت آموزشی / معاون آموزشحبیب اله زلفخانی2335
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریکارشناس کانون هاحبیبهخانمحمدی2746
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه عمرانحسنطاهرخانی4206
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه کنه شناسیحسن رحمانی0
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه علوم ورزشیحسنقره خانی4285
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه فلسفهحسنفتح زاده4175
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه معارف اسلامیحسنمهریاری4180
معاونت آموزشيمدیریت آموزشی / معاون مدیر آموزشحسنسلیمانی2740
معاونت آموزشيواحد نظام وظیفه / کارشناس حسناسلامی2798
معاونت برنامه ریزی و نظارتمدیریت نظارت و ارزیابی / کارشناس نظارت و ارزیابیحسن زمانی2829
دانشکده مهندسیامور اداری دانشکده / مدیر امور اداریحسینمحمدی2498
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / آزمایشگاه تکنولوژی بتن و مصالح ساختمانی - گروه عمرانحسینمحمدی2498
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه اصول تغذیهحسین سعیدمحمدی2345
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه تشریح و فیزیولوژی دامحسین سعیدمحمدی2345
دانشکده علوممعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس مسئول گروه فیزیکحسینحمزه لو پاک4481
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه فیزیک 3حسینحمزه لو پاک4481
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه شیمی NMRحسین فرزانه بناب2578
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه زمین شناسیحسین رستمی4078
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / كارپردازيحسینکاظمی2445
معاونت دانشجويياداره رفاه دانشجویی / امور رفاهي دانشجويان روزانه دانشکده علوم انسانيحسینحسنی2283
معاونت اداری مالیاداره امور عمومی وپشتیبانی / مسئول نقلیهحسینسلامیان2237
معاونت اداری مالیانبار کل / انباردار(1)حسینآقامحمدی4461
معاونت اداری مالیکارپردازی کل / کارپرداز معاونت پژوهشیحسینکاظمی2445
رصدخانه دانشگاه زنجانرصدخانه / مسئول رصدخانهحسینصفری2264
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریمسئول مسجدحسینمحمدی2475
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیهیات علمی پژوهشکدهحسین ربی انگورانی4248
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / رئیس اداره خوابگاههاحمیدنعمتی2704