خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 211-280 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / رئیس اداره خوابگاههاحمیدنعمتی2704
دانشکده مهندسیمعاونت پژوهشي دانشکده / واحد انفورماتیکحمیدهشکرائی2769
دانشکده کشاورزیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش (خاکشناسی)حوریهمحمدی2240
دانشکده مهندسیحوزه ریاست دانشکده / مسئول دفتر ریاستخدیجهمهاجری2413
دانشکده مهندسیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس تحصیلات تکمیلیخسروواجک4017
معاونت اداری مالیاتوماسیون اداری و دبیرخانه مرکزی / کارشناس مسئول دبیرخانه مرکزی‏ و اتوماسیون اداریخلیلباقری2718
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهامور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه / اتوماسیون اداری (http://office.znu.ac.ir:7001/oa)خلیلباقری2718
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه مكانيكداودافشاری4130
معاونت اداری مالیاداره امور عمومی وپشتیبانی / مسئول سرویس کارکنانداودآقامحمدی2205
معاونت اداری مالیاداره تأسیسات و نگهداری / رئیس اداره تأسیسات و نگهداریداودسیفی راد2752
معاونت اداری مالیاداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمی / متصدی امور رفاهی کارکنان و هیأت علمیداودمهدوی2754
معاونت برنامه ریزی و نظارتمعاونت برنامه‏ ریزی و نظارت / معاون برنامه ریزی و نظارتداودعباسی2851
مدیریت امور حقوقی و قراردادهامدیر امور حقوقی و قراردادهاداوداسلامی2294
معاونت فرهنگی و اجتماعیمدیریت فرهنگی / مدیر فرهنگیدکتر فرجی2781
معاونت دانشجوييمدیریت امور دانشجویی / مدیر امور دانشجوییدکتر علیامیری2454
دانشکده مهندسیامور اداری دانشکده / مسئول تداركات و امور عموميذکرعلیمرادی2487
دانشکده مهندسیامور اداری دانشکده / مسئول تداركات و امور عموميذکرعلیمرادی2699
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / رئیس کتابخانهرامیندوست محمدی2323
کتابخانه مرکزیرئیس کتابخانهرامیندوست محمدی2323
معاونت اداری مالیاداره رسیدگی به اسناد / کارشناس رسیدگی به اسناد (5)ربابمحمدی2308
دانشکده علومامور اداری دانشکده / مدیر اداریرحمنناصر2516
دانشکده علوم انسانیمعاونت پژوهشي دانشکده / مسئول كتابخانهرزاقخدایاری4189
معاونت پژوهش و فناوریامور فناوری و ارتباط با جامعه / مدیر امور فناوری و ارتباط با جامعه رسولمحرمی2460
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / کارشناس گروه مهندسی شیمیرضاموسوی4360
دانشکده علوممعاونت پژوهشي دانشکده / معاون پژوهشیرضارسولی2633
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه فیزیک 2رضاقزلباش2535
معاونت آموزشيمدیریت آموزشی / مدیر آموزشرضانوروزیان2335
معاونت اداری مالیمدیریت اداری و پشتیبانی / مسئول دفتر اداری و پشتیبانیرضاخدایی2755
معاونت اداری مالیاداره طرحهای عمرانی / رئیس اداره طرحهای عمرانیرضاتاران2550
معاونت اداری مالیاداره امور عمومی وپشتیبانی / کارشناس فضای سبزرضاصمیمی فرد2731
معاونت اداری مالیصندوق معین / مدیر عاملرضاقزلباش2535
صندوق وام کارکنان (معين)دفتر صندوقرضاقزلباش2535
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیمسئول آزمایشگاه XRDرضا رسولی4250
تعاونی مصرف کارکنانفروشگاه تعاونیرعنا محمدی2364
دانشکده کشاورزیحوزه ریاست دانشکده / ذيحسابي دانشكدهرقیهاشرفی2227
دانشکده کشاورزیحوزه ریاست دانشکده / ذيحسابي دانشكدهرقیهاشرفی2652
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه مهندسی ژنتیک و کشت بافترقیهعظیم خانی4566
دانشکده علومگروههای آموزشی / دفتر گروه شیمیرقیهمسکار2477
دانشکده علوم انسانیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس حقوق / جغرافیارقیهقاسمی4329
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیذیحسابی پژوهشکدهرقیه اشرفی2227
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / اتاق پروژه برق - گروه برقروح الهبیات2511
معاونت اداری مالیمسئول دفتر معاونتروح الهمحمدی2332
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه مدیریت / حسابداریرویانظری4003
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه روانشناسیرویا باقری4181
مرکز رشد واحدهای فناوریمسئول دفتر و دبیرخانه رویاحیدر اوغلی2676
دبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان زنجاندبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان زنجان / مسئول دفتر دبیرخانه کارگروهرویاحیدراوغلی2676
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / ریاست دانشکدهریاست2299
دانشکده مهندسیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش (معماری-مکانیک)زهراسیاری4428
دانشکده مهندسیحوزه ریاست دانشکده / ذيحسابي دانشكدهزهرانظری2838
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / دفتر گروه عمرانزهرانباتعلی پور2611
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / دفترگروه زراعت و اصلاح نباتات و باغبانیزهرا شفیعی4554
دانشکده علومحوزه ریاست دانشکده / ذيحسابي دانشكدهزهرانظری2838
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / ذيحسابي دانشكدهزهرانظری2838
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / کارشناس تحصیلات تکمیلیزهرا غفاری4095
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه فلسفهزهرادوستی4103
معاونت آموزشيمدیریت تحصیلات تکمیلی / سرپرست ادارهزهرااحمدی2451
معاونت دانشجويياداره رفاه دانشجویی / ثبت و اسکن دانشجویانزهراروحانی2665
معاونت اداری مالیاداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمی / متصدی امور رفاهی کارکنان و هیأت علمیزهرانظری2441
پردیس سهروردیکارشناس پردیسزهراسیاری4428
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمیکارشناس امور رفاهی کارکنان و هیأت علمیزهرانظری2441
معاونت اداری مالیمدیریت مالی / کارشناس امور قراردادهازهرهمعماریان2734
معاونت آموزشياداره دانش آموختگان / امور فراغت از تحصیل (علوم انسانی)زینبحمزه لو2671
معاونت دانشجويياداره رفاه دانشجویی / بایگانی امور دانشجویانزینبعباسی2777
معاونت فرهنگی و اجتماعیدبیرخانهزینب نظری2471
دانشکده علوممعاونت پژوهشي دانشکده / سایت دانشکده ریاضیسارااصانلو4011
دانشکده علوممعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش ساراغیور نمین2536
مدیریت حراستمدیریت حراست دانشگاه زنجان / کارشناس واحد خواهرانساراشهامی2608
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / آز آنالوگ - گروه برقسعیدحاجی میری2513
دانشکده علوممعاونت پژوهشي دانشکده / مسئول كتابخانهسعیدذوالقدر2573
دانشکده علوم انسانیمعاونت آموزشي دانشکده / مدیر گروه اقتصاد سعید بیگدلی4292