خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 561-593 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / استخر(خانمها-روزهای فرد)نرگسرمضانی2694
معاونت اداری مالیاداره اعتبارات (دریافت و پرداخت) / رئیس اداره دریافت و پرداختنرگسصیدی2833
دانشکده مهندسیمعاونت آموزشي دانشکده / مسئول آموزش (برق-کامپیوتر)نسرینفرخپور4016
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / کارشناس خوابگاههای خواهراننسریناحمدی2428
معاونت اداری مالیمدیریت مالی / مسئول دفتر و دبیرخانه مالینسرینبیات2309
معاونت برنامه ریزی و نظارتمدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت / کارشناس برنامه و بودجه (آموزش اعضای غیر هیأت علمی - بهبود روشها و تشکیلات)نسرینسلمانیان2744
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهامور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه / سامانه آموزشی کارکنان (https://planning.znu.ac.ir)نسرینسلمانیان2744
معاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور پژوهشی / مدیر امور پژوهشینصرالهعباسی2594
دانشکده علوم انسانیمعاونت آموزشي دانشکده / مسئول آموزشنعمت الله صادقی4191
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه زیست شناسی 2نفیسه آل یاسین2823
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه شیمی 1نگینصباحی2587
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / دفتر گروه برقوجیههبیرامی2762
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / دفتر گروه كامپيوتروجیههبیرامی2762
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیمدیر گروه بیوتکنولوژیوهبجعفریان4251
معاونت پژوهش و فناوریمعاونت پژوهشی / مسئول دفتر معاونتپرویزنظری2334
مدیریت امور حقوقی و قراردادهاکارشناس امور حقوقی و قراردادهاپیماناسماعیلی نژاد2826
دانشکده مهندسیحوزه ریاست دانشکده / ریاست دانشکدهکاظممظلومی2413
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه مهندسی ژنتیککاملیا سیامکی4232
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه میکروبیولوژیکاملیا سیامکی2387
معاونت پژوهش و فناوریمرکز انفورماتیک دانشگاه / پشتیبانی وب سایتکبریشکوری نیا2392
مرکز فناوری اطلاعاتپشتیبانی وب سایتکبریشکوری نیا2392
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهامور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه / سامانه اساتید (https://www.znu.ac.ir/oldsite/login)کبریشکوری نیا2392
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهامور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه / سامانه مدیریت و ارائه دروس (http://zcs.znu.ac.ir)کبریشکوری نیا2392
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهامور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه / پورتال دانشگاه زنجانکبریشکوری نیا2379
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / دفترگروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستاییکریمشکری4573
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / سایت ترویجکریمشکری4573
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / خوابگاه خصوصی برادران - شهید ورقاییکریمجعفری4283
دانشکده کشاورزیساختمان مزرعه / دفتر مزرعهکمالصحرارو4388
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیمسئول دفتر پژوهشکدهکوروشروحی فر4254
معاونت اداری مالیاداره اموال / کارشناس اموالکیوانپارسا4429
معاونت دانشجويياداره تغذیه / اتوماسیون تغذیهیحییفضلی2774
دانشکده علوم انسانیمعاونت پژوهشي دانشکده / سایت کارشناسییوسفرضایی4123
موزه تاریخ طبیعیمدیریت موزهیوسفقدیمی4244