خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17349   بروزرسانی: 22-10-1398

Simin Hagh Nazari

بهروز نظری سیمین حق نظری مرضیه بلندی
نانو و صنعت غذا
Nano and food industry
چکيده


انتخاب صحیح مواد و روش مناسب بسته بندی باعث حفظ کیفیت محصول می شود. امروزه بخش بزرگی از مواد استفاده شده در صنعت بسته بندی از سوخت های فسیلی به دست می آیند که غیر قابل تجزیه در طبیعت هستند و یک مشکل زیست محیطی ایجاد می کنند. محققان پی بردند که ترکیبات نانو، می توانند برای بسته بندی مواد غذايی، توليد غذاهای مولكولی، بر چسب گذاری، افزودنی های غذايی، روكش كردن آنزيم ها و كپسول دار كردن غذاها و ... در علوم غذایی استفادۀ فراوانی داشته باشد. به دليل احتياج روز افزون بشر به غذا، نانو در بسته بندی، نقش به سزايی در تغيير كيفيت زندگی انسان خواهد داشت. لذا در این مقاله بسته بندی نانو به شیوه های گوناگون به منزلۀ نگهداری بهتر مواد غذایی بررسی شده است.