خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 61-120 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
اوجاقیمنصورmojaghi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
ایزد یارجوادizadyar@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزمین شناسی
ایمانی برندقمحمدimani_barandagh@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
بابا اکبری ساریمحمدbabaakbari@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیخاک شناسی
بابائیمهدیmbabaei@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
باباخانیعلیBabakhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
بابازادهمهردادmebab@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
بادسارمحمدbadsar@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
بازرگانجلالjbazargan@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
بازرگانمهدیbazargan[AT]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
باقریخدیجهbagheri.khadijeh@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
باقریمحمدmbagheri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
باقریامیرamir_bagheri@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
بخشیحسینbhossein@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
برزگرطاهرtbarzegar(a)znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیباغبانی
برگزینحسنBargozin@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
بزرگزادهمیر عمادالدین .استادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
بزرگیمهدیهBozorgi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
بشردوستمجتبیBashardoost@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
بلباسیسمیهs_belbasi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
بهاریعباساستادیارپژوهشکده فناوری های نوین زیستیبیوتکنولوژی
بهرامیحامدhbahrami@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
بهرامیبهرامBahram.Bahrami40@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
بهروزیمحبوبهbehroozi.m@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
بوذریحسینbouzari1335@yahoo.comاستادیار - بازنشستهدانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
بيگدليمحسنm_bigdeli@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
بی مکرمانداناmandana.bimakr[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی
بیاتفرهادbayat [dot] farhad [at-sign] znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
بیاتمسعودmasoud.bayat@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
بیاتعلیabayat@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
بیاتحسینhbayat47@znu.ac.irمربیدانشکده مهندسیعمران
بیگدلیسعیدBIGDELI {at} znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیحقوق
تاج الدیناصغرtajoddin[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
ترابیعلی اصغرatorabi@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومشیمی
تفکریاحسانtafakori@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
تقویلیلاsangdehi@yahoo.comاستادیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
تقیلومحمدtaghilou@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
توحیدلوشادعلیtohidloo@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
توحیدی فرمحمدرضاtohidifar@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
توسلیغلام حسینgtavasoli[at]znu.ac.irمربیدانشکده مهندسیکامپیوتر
توضیحیمنیژهtozihi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
توکلیآزادهatavakoli@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوممحیط زیست
توکلیافشینTavakoli@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
تیموری فعالرضاreza.faal@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیمکانیک
ثانی خانیمحسنsani@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیباغبانی
جاهدمحسنjahed.mohsen@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیفلسفه
جباریسپیدهsjabbari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
جباریامیرamir_jabbari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیاقتصاد
جدیریایوبj.pineh@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
جعفروندعلیali_jafarvand@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
جعفریمصطفیjafari.Mostafa@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
جعفریغلام حسنjafarihas@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
جعفریانوهبv.jafarian[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزیست شناسی
جعفریان امیریسید مجیدsm_jafarian@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی
جلالیمیرجلال.استادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیعلوم دامی
جلالیمسعودmjalali@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
جلیل زادهسعیدjalilzadeh@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
جلیلوندابوالفضلajalilvand[at]znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیبرق
جمشیدیخلیل jamshidi_k @znu.ac.irدانشیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
جوادنیااسلامjavadnia@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir