خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 1-60 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
طغرانگارزهرهztoghranegar@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
ژالهبهروزZhaleh@znu.ac.irاستاديار - بازنشستهدانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
زرین قلمیسهیلاzaringhalami@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی
زمانیعباسعلیZamani[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوممحیط زیست
زحمتکشداودzahmatkesh@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
مروتیذکرالهz.morovati@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
قهرمانیزهراz.ghahremani@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیباغبانی
یوسفی امیریطاهرyousefiamiri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
یوسفیعلی رضاyousefi.alireza ATSin znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
یاوریمحسن Yavari@znu.ac.irمربیدانشکده مهندسیمهندسی شیمی
یارقلیمصطفیyargholi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
یمانیمحمد حسینyamani[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
یعقوبیجعفرyaghobi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
یافتیانمحمد رضاyaftian[at]znu.ac.irاستاددانشکده علومشیمی
فتحیمرتضیx@y : x= m.fathi , y= znu.ac.irدانشکده مهندسینقشه برداری
وجدانیفریده vejdani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
وزیریحمیدvaziri@znu.ac.irمربیدانشکده مهندسیمعماری
ولیئیقربانvaly.qorban|at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
علی پوروحیدهvahidehalipoor1@gmail.comاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
واحدپورمرتضیvahed@znu.ac.irاستاددانشکده علومشیمی
وفادارمهنازvafadar@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
واعظیعلی رضاvaezi.alireza@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیخاک شناسی
جعفریانوهبv.jafarian[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزیست شناسی
حیدریمحمد تقیucivil. heydari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
توضیحیمنیژهtozihi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
توحیدی فرمحمدرضاtohidifar@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
الهیطاهرهtelahi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
دستجرديمحمد تقيtdast@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
برزگرطاهرtbarzegar(a)znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیباغبانی
کاکاوندطیب Tayeb@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
توکلیافشینTavakoli@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
تاج الدیناصغرtajoddin[at]znu.ac.irمربي، مأمور به تحصيل داخلدانشکده مهندسیکامپیوتر
طاهر خانیحسنtaherkhani.hasan@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
طاهریاصغرtaheri@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
هرکی نژادمحمد طاهرTaher.harkinezhad@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
تقیلومحمدtaghilou@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
مقصودیسعید s_maghsodi[at]znu.ac.irاستاددانشکده علومریاضی
بلباسیسمیهs_belbasi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
جعفریان امیریسید مجیدsm_jafarian@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی
طباطبائیسید جمالsjt.rezaei@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
جباریسپیدهsjabbari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
موسویسید هاشمshmusavi@znu.ac.irاستاديار - بازنشستهدانشکده مهندسیعمران
شیرسواررضاshirsavar[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
شکاریفریدshekari@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
شایسته فردعلیرضاshayestehfard@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
شایانی جمحسنshayan@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
شاطریانمریمshaterian@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
شمسعلی shams@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
شهریاریفاطمهshahryari@znu.ac.ir shahryari14@yahoo.comاستادیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
شهروس وندهاشمshahroos@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
محمدیشهرامshahram@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
شاهمراديمجيدshahmoradi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
شهيرمحمدحسينshahir_m@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
شفقتیانناصرshafaghatian@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
شادمانمحمدshadman@znu.ac.irدانشکده علومشیمی
قنبریسعیدsghanbari [at] znu [dot] ac [dot] irاستادیاردانشکده علومفیزیک
سپهريرحیمهsepehri_r@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
سیف پناهی شعبانیجبارseifpanahi.j@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
صرافحمیدرضا sarraf.hamid@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
شاه محمدیانساراsara.shahmohamadian[at]znu.ac.irدانشکده مهندسیهنر

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir