خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 121-180 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
جباریامیرamir_jabbari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیاقتصاد
مرادخانینرگسnmoradkhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیاقتصاد
بادسارمحمدbadsar@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
مهتابیقربانghmahtabi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
بابازادهمهردادmebab@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
حسینیمیروحیدmv.hosseini[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
عظیمیمحمد رضاazimi[at] znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
سعیدپناهایرجSaeedpanah@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
BABAKANDALIBIandalibi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
ربیعیعباسrabiee[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
شیرسواررضاshirsavar[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
میثاقیفرهادFarhad_Misaghi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
فیض اله پورمهدیfeyzolahpour@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
علی پوروحیدهvahidehalipoor1@gmail.comاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
جعفریمصطفیjafari.Mostafa@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
کبیری اصفهانیفرهادf.kabiri@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
احمدیمنیژهahmadi.manijeh[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
شایانی جمحسنshayan@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
رضوانیمحمدعلیmarezvani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
بهرامیحامدhbahrami@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
طباطبائیسید جمالsjt.rezaei@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
سلطانیمهردادm_soltani@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
سیف پناهی شعبانیجبارseifpanahi.j@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
حق نظریسیمینhaghnazari.simin@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی
اشکواریمحمدجعفرashkevari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
معصومیامیرa_masoumi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
منصوریعلیmansory.ali@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
شاطریانمریمshaterian@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
پیرایشرضا r-pirayesh@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
کریم پولیصادقs.karimpouli[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
عباسیداوود d.abbasi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
فرجمندبهمنfarajmand@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
ولیئیقربانvaly.qorban|at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
کاظمیمحمدباقرmbkazemi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
افشاریداودdafshari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
بهروزیمحبوبهbehroozi.m@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
صرافحمیدرضا sarraf.hamid@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
حشمتیعمرانsee below پایین را ببینید استادیاردانشکده علومزیست شناسی
بابا اکبری ساریمحمدbabaakbari@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیخاک شناسی
شریفیعلیرضاarsharifi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
دولتیلطفعلی l.dolatti@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
مهدیهامیدmahdieh[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
خیریعزیزالهkheiry@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیباغبانی
ابراهیمی قیریمحدثهmebrahimi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
کولاییمحمدmkoulaei[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
اعلائیمیتراmaelaei@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیباغبانی
عزیزیرضاr.azizi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
کولیوندداودKoolivand@znu.ac.ir, D.koolivand@gmail.استادیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
شهریاریفاطمهshahryari@znu.ac.ir shahryari1استادیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
بی مکرمانداناmandana.bimakr[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی
باقریمحمدmbagheri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
بیاتعلیabayat@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
افصحیکامران afsahi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
نخستین پناهیپروانهpanahi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
لاجوردیسید احمدlajevardi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
نصیری مجتبیmnasiri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
میرزائیحسن رضاhr.mirzaei@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
اسم خانیمحمدعلیesmkhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
جدیریایوبj.pineh@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
سعیدامیرحسینsaeed.amir@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir