خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 1-60 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
BABAKANDALIBIandalibi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
آذرپیوندعلیmy-last-name at znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
آرین نژادمسعودarian at znu.ac.irاستاددانشکده علومریاضی
آزاداحمدazad@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
آقا محمدیعلیAghamohammadi.ali@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومآمار
آقائی جوبنی کیوانkeyvanaghaei@znu.ac.ir استادیاردانشکده علومزیست شناسی
آل یاسینسیدحسام الدینhesamaliasin@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
آیت اللهیمجتبیmo_ayatollahi@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیمکانیک
ابراهیمیلقمانL.Ebrahimi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
ابراهیمیمحمدebrahimi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
ابراهیمی قیریمحدثهmebrahimi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
ابوالفضلیمسعودabolfazli.masood@znu.ac.irمربیدانشکده مهندسیهنر
اترکحسینatrak.h@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیفلسفه
احدنژاد روشتیمحسنahadnejad@gmail.comدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
احمدیعیسیi_ahmadi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
احمدیمنیژهahmadi.manijeh[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
احمدیابراهیمAhmadi@znu.ac.ir دانشیاردانشکده علومشیمی
احمدیجمالj_ahmadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
احمدیپرویزp.ahmadi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی
اخیانیجمیلهj_akhyani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
ادیب مجیدmadib@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی
ارجمند فرحمیدh110arj@znu.ac.irمربیدانشکده علومشیمی
ارجمندیسید علی اصغرarjmandi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
ارشدینعمت اللهnarshadi@email.comاستادیاردانشکده علومشیمی
ارغوانیمسعودarghavani@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیباغبانی
استکی باردهمهنازm.esteki@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
اسعدینازیلاnazilaasaadi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
اسلامیداودeslami@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیحقوق
اسلامیمحرمmeslami@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
اسلامیانمرتضیeslamian@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
اسم خانیمحمدعلیesmkhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
اسکندریوجیهه.استادیاردانشکده علومزیست شناسی
اسکندریعلیeskandari.a[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
اسکندری نسبمرادپاشاeskandarinasab_M@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
اشتریپیامashtari@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
اشکواریمحمدجعفرashkevari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
اصفهاني زنجانیرضاa@znu.ac.irمربی - بازنشستهدانشکده کشاورزیعلوم دامی
اعظمیجابرj.aazami@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوممحیط زیست
اعلائیمیتراmaelaei@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیباغبانی
افشارچیمحسنafsharchim@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
افشاریداودdafshari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
افصحیکامران afsahi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
اقبالیمهدیeghbali[at]znu.ac.ir استادیاردانشکده مهندسیعمران
الهیطاهرهtelahi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
امامیمژگانemami at znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی
امامیهادیh.emami@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومآمار
امانلوحميدamanlou@znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیعلوم دامی
امانی فرستارهamanifar@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیخاک شناسی
امانی چاکلیبهرامamani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
امیریمحمداسماعیلM-amiri@znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیباغبانی
امیریحبیبh.amiri@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
امیریرضاrezaamidi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
امیریمحسنamiriاستادیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
امیریعلیa_amiri@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
انتصار فومنیغلام حسین.استادیار - بازنشستهدانشکده علوم انسانیروانشناسی
اوجاقلوابوالقاسمojaghloo@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
اوجاقلوحسنojaghlou@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
اوجاقیناصرالدینojaghi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
اوجاقیمنصورmojaghi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
ایزد یارجوادizadyar@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزمین شناسی

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir