خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

گروههای آموزشی

آمار سايت

    بازديد امروز: 184
    بازديد ديروز: 127
    بازديد کل: 85875
بروزرسانی: 23-9-1395
برنامه دوره کارشناسی آمار

برنامه درسی رشته آمار

برنامه هشت ترمی دوره كارشناسي آمار

 

ترم

کد درس

نام درس

واحد

پيشنياز

 

ترم

کد درس

نام درس

واحد

پيشنياز

1

01

رياضی عمومی1

4

-

2

06

مباني كامپيوتر

4

-

02

احتمال1

3

-

 

07

رياضی عمومی2

4

01

03

محاسبات آماري1

2

-

 

08

احتمال2

3

02

04

درس پايه (*) (مدیریت)

3

-

 

09

روشهاي آماري

3

03-02

05

عمومي (زبان فارسی)

3

-

 

10

درس پايه (*)(اقتصاد)

3

-

 

عمومی

2

-

 

 

عمومي

2

-

جمع واحد

17

 

جمع واحد

19

ترم

کد درس

نام درس

واحد

پيشنياز

ترم

کد درس

نام درس

واحد

پيشنياز

3

11

جبر خطي براي آمار

4

-

 

4

15

آمار رياضي2

3

12

12

آمار رياضي1

3

09-08

 

16

رياضي براي آمار

4

07

13

روشهاي نمونه گيري1

3

09

 

17

روشهاي نمونه گيري2

3

09

14

درس انتخابي(مباني رياضيات)

4

-

 

18

طرح آزمايشهاي1

3

09

 

عمومي

2

-

 

 

عمومي

3

-

 

درس پايه (*)(حسابداری)

3

-

 

 

 

 

 

جمع واحد

 

   19

 

جمع واحد

16

ترم

کد درس

نام درس

واحد

پيشنياز

ترم

کد درس

نام درس

واحد

پيشنياز

5

19

فرايندهاي تصادفي1

3

16-08

6

23

سريهای زمانی1

3

16-12

20

رگرسيون

4

12-11-09

 

24

روشهاي ناپارامتري

3

15

21

طرح آزمايشهاي2

3

18

 

25

درس انتخابي

3

-

22

آناليز رياضي براي آمار

4

14-07

26

روشهاي چند متغيره پيوسته

3

15-11

 

عمومي

3

-

 

27

روشهاي چند متغيره گسسته

3

15

 

زبان تخصصي آمار

2

15

 

 

عمومي

5

-

جمع واحد

 

19

 

جمع واحد

18

ترم

کد درس

نام درس

واحد

پيشنياز

ترم

کد درس

نام درس

واحد

پيشنياز

7

28

روش تحقیق

3

17-29هم نیاز

8

 

پروژه كارشناسي
يا درس انتخابي ديگر

3

-

 

كنترل كيفيت

3

09

 

 

درس انتخابي

4

-

 

درس انتخابي

3

-

 

 

درس انتخابي

4

-

 

عمومی

2

-

 

 

عمومی

1

-

29

محاسبات آماري2

2

28-26-22-21-20

 

 

 

 

 

جمع واحد

13

 

جمع واحد

12

بازدید امروز: 2