خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

آمار سايت

    بازديد امروز: 158
    بازديد ديروز: 106
    بازديد کل: 240159
بروزرسانی: 24-6-1394
دروس زیست شناسی

دروس الزامی علوم گیاهی

نام درس

تعداد واحد

 

تاکسونومی جدید

2

 

اکولوژی پوشش‌های گیاهی

2

 

زیست‌شناسی تکوینی در گیاهان

2

 

یاخته‌شناسی و بافت‌شناسی مقایسه‌ای

2

 

جذب و انتقال

2

 

 

 

 

دروس اختیاری پیشنهادی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی

نام درس

تعداد واحد

 

فتوسنتز

2

 

رشد و نمو پیشرفته

2

 

هالوفیتها

2

 

مکانیسم انتقال مواد الی

2

 

مکانیسم‌های سلولی و ملکولی رشد و نمو در گیاهان

2

 

متابولیسم در کشت سلول و بافت

2

 

اکوفیزیولوژی

2

 

بیوشیمی گیاهی

2

 

مکانیسم عمل هورمونها

2

 

تغذیه معدنی

2

 

انالیز رشد

2

 

زیست‌شناسی ملکولی و تکامل

2

 

میکروسکوپ الکترونی (نظری-عملی)

2

 

کشت سلول و بافت (نظری-عملی)

2

 

بیولوژی و فیزیولوژی جلبک‌ها

2

 

آمار (پیش‌نیاز)

2

 

بیوانفورماتیک (پیش‌نیاز)

2

 
 

 

دروس الزامی کارشناسی ارشد بیوشیمی:

نام درس

تعداد واحد

 

انزیمولوژی

2

 

بیوشیمی پروتئین‌ها و اسیدهای نوکلئیک

2

 

بیوشیمی لیپیدها و قندها

2

 

کنترل متابولیسم

2

 

زیست‌شناسی ملکولی پیشرفته

2

 

روش‌های بیوشیمی (نظری و عملی)

2

 

دروس الزامی کارشناسی ارشد بیوشیمی:

نام درس

تعداد واحد

 

بیوشیمی-فیزیک

2

 

بیوشیمی هورمونها

2

 

بیوشیمی فیزیک (نظری –عملی)

2

 

بیوانرژتیک

2

 

مباحثی در بیوشیمی

2

 

مباحثی در بیوفیزیک

2

 

تکنیک‌های رادیوایزوتوپ

2

 

بیوتکنولوژی

2

 

کشت سلول و بافت (نظری-عملی)

2

 

مواد جهش‌زا و سرطان‌زا

2

 

میکروسکوپ الکترونی (نظری-عملی)

2

 

مکانیسم تشکیل سلول‌های خونی

2

 

شیمی دارویی

2

 

فتوسنتز

2

 

بیوشیمی گیاهی

2

 

فیزیک داروها

2

 

بیوشیمی کروماتین

2

 

کاربرد کامپیوتر در مدل‌سازی و ساختار پروتئین‌ها

2

 

بیوشیمی پزشکی

2

 

آمار (پیش‌نیاز)

2

 

بیوانفورماتیک (پیش‌نیاز)

2

 
 
 

 


دروس ارائه شده در گروه

 

 

نيمسال اول

رديف

شماره درس نظري

رديف پيش‌نياز
همنياز 

نام درس

نوع

نظري

عملي

1

8363103

    -

فيزيك

پايه

4

-

2

8363104

    -

آز - فيزيك

پايه

-

1

3

8363101

    -

رياضي 1

پايه

2

-

4

8363105

    -

شيمي 1

پايه

3

-

5

8363106

    -

آز - شيمي 1

پايه

-

1

6

8363136

    -

تشريح و مرفولوژي‌گياهي

تخصصي مشترك

2

-

7

8363137

    -

آز - تشريح و مرفولوژي‌گياهي

تخصصي مشترك

-

1

8

99999902

    -

فارسي

عمومي

3

-

  جمع واحد

14

3

 

 

نيمسال دوم

رديف

شماره درس نظري

رديف پيش‌نياز
همنياز

نام درس

نوع

نظري

عملي

9

8363102

    3 پ

رياضي 2

پايه

2

-

10

8363107

    4 پ

شيمي 2

پايه

2

-

11

8363108

    -

آز - شيمي 2

پايه

-

1

12

8363109

    -

شيمي آلي

پايه

3

-

13

8363110

    -

آز- شيمي آلي

پايه

-

1

14

8363132

    -

جانورشناسي 1

تخصصي مشترك

3

-

15

8363133

    -

آز - جانورشناسي 1

تخصصي مشترك

-

1

16

   9401

     -  

تاريخ تحليلي صدر اسلام

عمومي

 2

-

17

99999903

 

زبان خارجي

عمومي

 3

-

جمع واحد

15

3

                 
                 
 

 

نيمسال سوم

رديف

شماره درس نظري

رديف پيش‌نياز
همنياز

نام درس

نوع

نظري

عملي

18

8363111

12 پ

بيوشيمي 1

تخصصي مشترك

3

-

19

8363112

-

آز - بيوشيمي 1

تخصصي مشترك

-

1

20

8363119

-

ميكروبيولوژي

تخصصي مشترك

3

-

21

8363120

-

آز - ميكروبيولوژي

تخصصي مشترك

-

1

22

8363122

-

تالوفيتها

تخصصي مشترك

2

-

23

8363134

14 پ

جانورشناسي2

تخصصي مشترك

2

-

24

8363135

-

آز - جانورشناسي2

تخصصي مشترك

-

1

25

8363113

3 پ
9 ه

آمار زيستي

تخصصي مشترك

2

-

26

9501

 

تفسير موضوعي‌قرآن

عمومي

2

-

27

99999904

 

تربيت‌بدني 1

عمومي

-

1

جمع واحد

14

4

 

 

نيمسال چهارم

رديف

شماره درس
نظري

رديف پيش‌نياز
همنياز

نام درس

نوع

نظري

عملي

28

8363114

18 پ

زيست‌سلولي-ملكولي

تخصصي مشترك

4

-

29

8363115

-

آز- زيست‌سلولي-ملكولي

تخصصي مشترك

-

1

30

8363139

6 پ

سيتماتيك گياهي 1

تخصصي مشترك

2

1

31

8363140

-

آز- سيتماتيك گياهي 1

تخصصي مشترك

-

1

32

8363155

14 پ

حشره شناسي  

اختياري

3

-

33

8363118

-

اكولوژي عمومي

تخصصي مشترك

3

-

34

9301

 

انقلاب اسلامي ايران

 عمومي

2

-

35

9202

 

اخلاق اسلامي

عمومي

2

-

جمع واحد

16

2

 

 

نيمسال پنجم

رديف

شماره درس نظري

رديف پيش‌نياز
همنياز 

نام درس

نوع

نظري

عملي

36

8363116

25پ
28پ

ژنتيك

تخصصي مشترك

4

-

37

8363116

-

آز - ژنتيك

تخصصي مشترك

-

1

38

8363143

18 پ

فيزيولوژي گياهي 1

تخصصي مشترك

2

 

39

8363144

-

آز - فيزيولوژي گياهي 1

تخصصي مشترك

-

1

40

8363123

18 پ

فيزيولوژي جانوري 1

تخصصي مشترك

3

1

41

8363124

-

آز- فيزيولوژي جانوري 1

تخصصي مشترك

-

1

42

8363151

28 پ
1 پ

زيست پرتوي

تخصصي الزامي

2

-

43

8363138

28 پ

ريخت‌زايي و اندام زايي در گياهان

تخصصي مشترك

2

-

44

9101

 

انديشه اسلامي 1

عمومي

2

 

 جمع واحد

15

3

             
 

 

نيمسال ششم

رديف

شماره درس نظري

رديف پيش‌نياز
همنياز

نام درس

نوع

نظري

عملي

 

45

8363156

 -

زيست‌ملكولي

اختياري

2

 

 

46

8363125

40 پ

فيزيولوژي جانوري 2

تخصصي مشترك

3

-

 

47

8363126

-

آ‍ز- فيزيولوژي جانوري 2

تخصصي مشترك

-

1

 

48

8363145

39پ

فيزيولوژي گياهي 2

تخصصي مشترك

2

-

 

49

8363146

-

آز- فيزيولوژي گياهي 2

تخصصي مشترك

-

1

 

50

8363141

30 پ

سيستماتيك گياهي 2

تخصصي مشترك

2

-

 

51

8363142

-

آز- سيستماتيك گياهي 2

تخصصي مشترك

-

1

 

52

8363128

28 پ

بافت شناسي

تخصصي مشترك

2

-

 

53

8363129

-

آز- بافت شناسي

تخصصي مشترك

-

1

 

54

8363152

33پ

اكولوژي عملي

تخصصيي الزامي

-

1

 

55

99999909

27پ

تربيت‌بدني 2

عمومي

-

1

 

جمع واحد

11

6

 
 

 

نيمسال هفتم

رديف

شماره درس

پيش‌نياز
همنياز

نام درس

نوع

نظري

عملي

56

8363148

نيمسال پنجم و..

متون زيست‌شناسي

تخصصي الزامي

2

-

57

8363127

 

فيزيولوژي جانوري 3

تخصصي مشترك

2

-

58

8363149

1 پ
28 پ

بيوفيزيك

تخصصي الزامي

2

-

59

8363157

45 پ

ايمونولوژي

اختياري

2

-

60

8363113

18 پ

بيوشيمي 2

اختياري

3

-

61

8363160

36 پ

بيوتكنولوژي

اختياري

2

-

62

99999913

 

جمعيت و تنظيم خانواده

عمومي

1

-

63

9102

44 پ

انديشه اسلامي 2

عمومي

2

 

جمع واحد

16

 

 

 

نيمسال هشتم

رديف

شماره درس

پيش‌نياز
همنياز

نام درس

نوع

نظري

عملي

64

8363130

52 پ

جنين‌شناسي

تخصصي مشترك

2

-

65

8363130

-

آز-جنين‌شناسي

تخصصي مشترك

-

1

66

8363121

36 پ

تكامل

تخصصي مشترك

2

-

67

8363147

28 پ

رشد و نمو در گياهان

تخصصي مشترك

2

-

68

8363154

36

ژنتيك انساني

اختياري

3

-

69

8363150

18 پ
20 پ

ويروس‌شناسي

تخصصي الزامي

2

-

70

8363158

 80واحد

تمرين پژوهش

اختياري

-

3

71

8363159

23 پ

تشريح مقايسه‌اي

اختياري

3

 

جمع واحد

 

 

 

 

دروس اختياري

رديف

شماره درس

پيش‌نياز
همنياز

نام درس

نوع

نظري

عملي

1

8363155

جانورشناسي 1

حشره شناسي  

اختياري

3

-

2

8363159

جانورشناسي 2

تشريح مقايسه‌اي

 

 

 

3

8363156

 -

زيست‌ملكولي

اختياري

2

-

4

8363113

بيوشيمي 1

بيوشيمي 2

اختياري

3

-

5

8363160

ژنتيك

بيوتكنولوژي

اختياري

2

-

6

8363154

ژنتيك

ژنتيك انساني

اختياري

3

 

7

8363157

زيست ملكولي

ايمونولوژي

اختياري

2

 

8

8363158

80واحد

تمرين پژوهش

اختياري

 

3

 
دانشجويان مي ‌توانند از بين اين دروس 17 واحد انتخاب نمايند.

 

 

توضيحات :
- جمع كل واحدهاي درسي دوره كارشناسي زيست‌شناسي عمومي 136 واحد و به شرح زير مي‌باشد.
دروس عمومي : 21 واحد
دروس پايه : 20 واحد
دروس تخصصي مشترك : 69 واحد
دروس تخصصي الزامي : 9

دروس اختياري : 17 واحد 

 

 
 

 

بازدید امروز: 2