خانه :: اساتید :: اخبار

Gholamreza Mojaradi

سیده شیرین گلباز، اسماعیل کرمی دهکردی و غلامرضا مجردی
تأثیر کسب اطلاعات از کانالهای ارتباطی میانفردی انگورکاران بر مقدار مصرف صحیح کود در تاکستانهای شهرستان خرمدره
Information Sources Influencing Soil Testing Innovation Adoption by Grape Farmers in the Khorramdarreh Township
چکيده


رفتار کشاورزان می تواند متأثر از عوامل اجتماعی- اقتصادی گوناگونی باشد. هدف این پژوهش، تحلیل تأثیر منابع اطلاعاتی میان فردی بر رفتار انگورکاران از لحاظ مقدار مصرف صحیح کود در تاکستانهایشان است. داده های این پژوهش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه و از طریق مصاحبه های ساختارمند گردآوری شدند و 261 نفر از 3222 انگورکار شهرستان خرمدره با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برای نمونه انتخاب شدند. روایی محتوای پرسشنامه با استفاده از نظرهای متخصصان مرتبط و روایی سازه براساس تحلیل روایی 1/ همگرایی به دست آمد. تحلیل پایایی ابزار نیز با استفاده از آزمون راهنما و محاسبة ضریب کرونباخ آلفا ) 11 1( صورت گرفت. نتایج نشان داد کودهای میکرو و دامی نسبت به دیگر کودها بیشتر به طور صحیح / تا 21 استفاده می شدند، درحالیکه کودهای اسیدبوریک، ورمیکمپوست و کود سبز کمترین مصرف صحیح را در بین انگورکاران داشتند. کمتر از نیمی از انگورکاران مقدار دیگر کودها را به صورت صحیح استفاده می کردند. رفتار کشاورزان درمورد مقدار مصرف صحیح کود می تواند از طریق متغیرهای سن باغداران، مداخله گری دولت و کسب اطلاعات از کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان، بازدیدهای انجام گرفته از تاکستان های خارج از روستا، فروشندگان سموم و نهاده های کشاورزی و کشاورزان نمونه و باتجربه تبیین شود؛ بنابراین، رفتار کشاورزان می تواند متأثر از منابع اطلاعاتی رسمی و غیر رسمی باشد