خانه :: اساتید :: اخبار

Gholamreza Mojaradi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه شیراز, ایران, ترویج و آموزش کشاورزی , 1386-1381
عنوان رساله : نهادينه سازي كارگزاري خصوصي بيمه محصولات كشاورزي (مورد مطالعه: استان فارس)
زمینه رساله : نهادينه سازي
استاد راهنما : دكتر غلامحسين زماني

کارشناسی ارشد : دانشگاه تربيت مدرس , ايران, ترويج و آموزش كشاورزي , 1374-1371
عنوان پایان نامه : بررسي عوامل موثر بر پذيرش نوآوريهاي مربوط به طرح مبارزه با بيماريهاي انگلي دام در بين دامداران شهرستان بجنورد
زمینه پایان نامه : پذيرش نوآوري
استاد راهنما : دكتر سيد محمود حسيني

کارشناسی : دانشگاه تهران, ايران, ترويج و آموزش كشاورزي , 1371-1367