خانه :: اساتید :: اخبار

Gholamreza Mojaradi

ساير فعاليتهاي پژوهشي

 

ویراستاری علمی کتاب

عنوان: ارزشیابی پیامدگرا در فرایند توسعه پایدار: راهنمای پایش و ارزشیابی پروژه های توسعه روستایی

پدیدآورندگان: ابوالقاسم شریف زاده، علی اسدی، مهوش شریفی

ناشر: جهاد دانشگاهی واحد تهران، 1390، 760 صفحه

 

داوری مقالات علمی و پژوهشی در مجلات ذیل

Journal of Higher Education Policy and Management

                                     علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی

پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

فصلنامه تعاون و کشاورزی

راهبردهای توسعه روستایی

انسان و محیط زیست

تعامل انسان و اطلاعات

 همكاري آموزشي

تدريس در دوره هاي آموزش ضمن خدمت و كارگاه هاي آموزشي مرتبط با سازمان های مختلف

الف- سازمان جهاد كشاورزي زنجان ( حدود 10 دوره با بيش از 200 ساعت تدريس) با حضور مديران ستادي و كارشناسان كشاورزي سراسر كشور

ب- اداره كل تعاون استان زنجان (كارگاه آموزش بهره‌وري)

ج-  صندوق بيمه محصولات كشاورزي كشور ( نهادينه سازي كارگزاري خصوصي بيمه)

د) بانک سپه – دوره مشتری مداری

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي- ترويجي 

1375. مشاركت و همكاري در فعاليتهاي ترويجي. مجله صالحين روستا. سال پانزدهم ، شماره 132.ص 34-32.

1375. تكيه بر تعاليم، ارزشها، سنتها و فرهنگ غني اسلامي در ترويج و آموزش كشاورزي. مجله صالحين روستا. سال پانزدهم، شماره 129 و 130.ص 5-4.

1374. نمايش نتيجه اي. مجله صالحين روستا. سال چهاردهم، شماره 112.ص 19-18.

1374. نقش ترويج در انتقال اطلاعات به روستاييان. مجله صالحين روستا. سال چهاردهم، شماره 116.ص 19-18.

1374. لزوم توجه به تفاوتهاي فرهنگي در فعاليتهاي ترويجي. مجله صالحين روستا. سال چهاردهم، شماره 118.ص 37-36.

1374. ارتباط مروج با متخصصان ورزيده و تاثير آن بر فعاليتهاي ترويجي. مجله صالحين روستا. سال چهاردهم، شماره 117.ص 28-26.

1373: روشهاي آموزش گروهي در ترويج. مجله صالحين روستا. سال سيزدهم، شماره 105.ص 35-34.

1373. گردش صحرايي. مجله صالحين روستا. سال سيزدهم، شماره 108.ص 24-22.

1373. رهبران محلي يار و مددكار مروج. مجله صالحين روستا. سال سيزدهم، شماره 106.ص 22-20.

1372: روشهاي آموزش انفرادي در ترويج. مجله صالحين روستا. سال دوازدهم، شماره 103.ص 20.

1372. تلخيص كتاب يادگيري و زندگي (آموزش براي خانوارهاي روستايي). مجله صالحين روستا. سال دوازدهم، شماره 99.ص 29-26.

1372. با آموزش و ترويج به ياري كشاورزان و دامپروران بشتابيم. مجله صالحين روستا. سال دوازدهم، شماره 101.ص 17.