خانه :: اساتید :: اخبار

Gholamreza Mojaradi

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
ايجاد موزه تاريخ كشاورزي زنجان   مجريفروردين 1375اسفند  1375دانشگاه زنجان
نهادینه سازی فرهنگ استفاده از بیمه نامه ساختمان در مناطق روستایی کشور   مجري 1388  1390کاربردیبنیاد مسکن انقلاب اسلامی (طرح ملی)
شناسايي و تحليل عوامل تاثيرگذار بر بهبود کيفيت آموزش¬هاي عملي از ديدگاه دانشجويان رشته هاي کشاورزي دانشگاه زنجان و پيام نور زنجان   مجري 1390  1390کاربردیدانشگاه زنجان
بررسی نظام مديريت جامع کيفيت در دانشکده¬هاي کشاورزي دانشگاه¬هاي شمال غرب کشور   همكار 1390  1390دانشگاه زنجان
بررسي عوامل موثر بر ضايعات ناشی از پخت نان در شهر زنجان   مجري 1389  1389شرکت غله استان زنجان
بررسي پيشرفت و رضايت تحصيلي دانشجويان رشته هاي كشاورزي دانشگاههاي كشور.   همكار 1384  1385سازمان سنجش و آموزش کشور
بررسي اثرات تشكيل صندوق اعتبارات خرد بر اشتغال زنان روستايي در استان زنجان   همكار 1384  13
بررسي نگرش كارشناسان سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان نسبت به خصوصي سازي ترويج كشاورزي.   همكار 1382  1382دانشگاه زنجان
ارزيابي دروني گروه ترويج و آموزش كشاورزي   مجري 1380  1381کاربردیسازمان سنجش و آموزش کشوردانشگاه زنجان
تكنولوژي و فرايند نشر   مجريشهريور 1375شهريور  1376كاربرديوزارت جهاد سازندگي
بررسي وضعيت موجود زنان روستايي ايران   مجريمهر 1371دي  1371كاربردي