خانه :: اساتید :: اخبار

Gholamreza Mojaradi

Publications in Journals

داخلي-غير ISC26.  زهرا همدانی، غلامرضا مجردی
سنجش دانش انگورکاران نسبت به تهیه و بستهبندی کشمش و ارتباط آن با میزان استفاده از منابع اطلاعاتی توسط آنها (مورد مطالعه: شهرستان تاکستان)
An investigation on grape growers’ knowledge of raisin processing and packaging and its’ correlation with use of information resources (The case of study: Takestan Township)
راهبردهای توسعه روستایی دوره 4 شماره 4 (16) (1396صفحات 535-548.  [Abstract ]
داخلي-ISC25.  امیر احمدی، غلامرضا مجردی، محمد بادسار
بررسی اثرات طرح بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی بر کیفیت زندگی ساکنین نواحی روستایی شهرستان ارومیه
Analyzing the Effects of Improvement and Rural Housing Rehabilitation Plan on the Quality of Life of Residents of Urmia Rural Areas
مطالعات علوم محیط زیست دوره 2 شماره 2 (1396صفحات 433-445.  [Abstract ]
داخلي-غير ISC24.  زهرا همدانی، غلامرضا مجردی
بررسی نقش فعالیت های آموزشی و ترویج کشاورزی در ارتباط با دانش بسته بندی و نگهداری کشمش (مطالعه موردی: شهرستان تاکستان)
The agricultural extension and education activities’ role related to raisins’ packaging and preserving knowledge (The case of study: Takestan Township)
علوم و فنون بسته بندی دوره 8 شماره 30 (1396صفحات 18-27.  [Abstract ]
International-ISC23.  زهرا همدانی، غلامرضا مجردی
Measurement of grape growers’ knowledge in Takestan Township toward raisins processing and packaging
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی  Accepted 2017.   [Abstract ]
National-ISC22.  غلامرضا مجردی، سیدرضا اسحاقی و شادعلی توحیدلو
بررسی چشم داشت های کارشناسان از کاربرد فن آوری اطلاعات در بخش کشاورزی استان زنجان
Agricultural Experts, Expectations from Application of Information Technology(IT) in Zanjan Agricultural Sector ,Iran
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی وزارت جهاد کشاورزی شماره 3 (1391صفحه 16.  [Abstract  ]
National-ISC21.  روح اله رضایی، غلامرضا مجردی، احسان قلی فر و لیلا صفا
مؤلفه هاي پياده سازي نظام مديريت جامع کيفيت در دانشکده هاي کشاورزي دانشگاه هاي شمال غرب کشور
The Components of Implementing the Total Quality Management in the Agricultural Faculties in the Universities of North West of Iran
پژوهش وبرنامه ريزي درآموزش عالي موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي شماره 75 (1392صفحه 97.  [Abstract ]
National-ISC20.  زینب احمدی، جعفر یعقوبی، مهدی قهرمانی، غلامرضا مجردی
نگرش و دانش فني كشاورزان استان زنجان نسبت به كاربرد آموزش و يادگيري سيار
Attitude and Technical Knowledge of Zanjan Farmers Toward Agricultural Mobile Training and Learning Applications
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی وزارت جهاد کشاورزی شماره 59 (1392صفحه 70.  [Abstract  ]
National-ISC19.  حمید شفیعی زاده، غلامرضا مجردی و اسماعیل کرمی دهکردی
عوامل موثر بر نهادینه سازی بیمه اجتماعی در روستاهای شهرستان کبودرآهنگ
The Affecting of the Institutionalization of Social Insurance in Rural Areas of the Kabodarahang Township
پژوهشهاي روستايي - دانشگاه تهران شماره 189 (1391صفحه 214.  [Abstract  ]
National-ISC18.  غلامرضا مجردی، روح اله رضایی و شادعلی توحیدلو
سازه های موثر در کیفیت آموزش های کاربردی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان کشاورزی دانشگاه زنجان
The Effective Factors on Improvement of Practical Training Quality from Agricultural Students’ Viewpoints (The case: University of Zanjan)
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی وزارت جهاد کشاورزی شماره 49 (1391صفحه 62.  [Abstract  ]
National-ISC17.  روح اله رضایی و غلامرضا مجردی
واکاوی موانع پیاده سازی نظام مدیریت جامع کیفیت در دانشکده های کشاورزی دانشگاههای شمال غرب کشور
Analyzing the barriers of implementing the total quality management(tqm) in agricultural faculties....
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران(مجله علوم کشاورزی ایران) پردیش دانشگاه تهران شماره 555 (1390صفحه 565.  [Abstract ]
National-ISC16.  شیرین گلباز لیلان، اسماعیل کرمی دهکردی و غلامرضا مجردی
منابع اطلاعاتی تأثیرگذار بر تصمیم پذیرش نوآوری آزمایش خاک توسط انگوركاران شهرستان خرمدره
Information Sources Influencing Soil Testing Innovation Adoption by Grape Farmers in the Khorramdarreh Township
راهبردهای توسعه روستایی شماره 189 (1394صفحه 200.  [Abstract ]
National-ISC15.  غلامرضا مجردی و شادعلی توحیدلو
بررسی انتظارات و توقعات دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان از درس عملیات کشاورزی
Investigating the Expectations of Agricultural Students from Agricultural Operations Course in Zanjan University
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران(مجله علوم کشاورزی ایران) پردیش دانشگاه تهران  در دست چاپ 1390.   [Abstract ]
National14.  غلامرضا مجردی، غلامحسین زمانی و کیومرث زرافشانی
تحلیل دیدگاه کارشناسان بیمه محصولات کشاورزی استان فارس نسبت به مسائل و مشکلات شغل کارگزاری خصوصی
Analysis of Job Expectations and Their effects on Institutionalization of Private Insurance Agency for Agricultural Products (The Case of Fars Province)
مجله فن آوری های نوین کشاورزی شماره 69 (1387صفحات 90-15.  [Abstract ]
National-ISC13.  غلامرضا مجردی، غلامحسین زمانی و حبیب احمدی
واکاوی سازه های موثر بر نگرش بیمه گزاران محصولات کشاورزی نسبت به کارگزاری خصوصی با استفاده از تحلیل مسیر.
Analysis of Factors Influencing Farmers Attitude Toward Private Crop Insurer Using Path Analysis
اقتصاد کشاورزی - انجمن اقتصاد و کشاورزی ایران شماره 169 (1387صفحه 197.  [Abstract ]
National-ISC12.  غلامرضا مجردی و منصور شاه ولی
توسعه پایدار و حفظ محیط زیست با کمک مدیریت بر مبنای هدف و نتیجه با تاکید بر کاهش مصرف سموم کشاورزی
Sustainable development and environmental conservation by management based on aim and result with emphasis
جهاد شماره 152 (1386صفحات 179-15.  [Abstract ]
National-ISC11.  غلامرضا مجردی، غلامحسین زمانی و آرین قلی پور
تحلیل انتظارات شغلی و تاثیر آن بر نهادینه سازی کارگزاری خصوصی بیمه محصولات کشاورزی (مورد مطالعه استان فارس) 
Analysis of Job Expectations and Their effects on Institutionalization of Private Insurance Agency for Agricultural Products (The Case of Fars Province)
علوم ترويج و آموزش كشاورزي - انجمن ترويج و آموزش كشاورزي  در دست چاپ 1387.   [Abstract ]
داخلي-ISC10.  امیر احمدی، غلامرضا مجردی، محمد بادسار  
بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی قانون هدفمند کردن یارانه ها بر کیفیت زندگی خانوارهای روستایی شهرستان ارومیه
Study of Socio-Economic Impact of Targeted Subsidies Law on Rural Households’ quality of Life in Urmia Township
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره 9 شماره (35)3  (1395صفحات 43-54.  [Abstract  ]
National-ISC9.  غلامرضا مجردی، زینب شاهقلیان قهفرخی و جعفر یعقوبی
 بررسي عوامل موثر بر موفقيت تعاوني هاي دامپروري در شهرستان خدابنده
factors affecting the success of livestock cooperatives in khodabandeh township
تعاون و کشاورزي – دفتر آموزش ، ترویج و تحقیقات تعاونی ها وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شماره 103 (1392صفحه 124.  [Abstract  ]
National-ISC8.  غلامرضا مجردی، زینب شاهقلیان قهفرخی و جعفر یعقوبی
بررسي و تعيين موانع موفقيت تعاوني هاي دامپروري شهرستان خدابنده
obstacles hampering the achievement of livestock cooperatives in khodabandeh township
تعاون و کشاورزي – دفتر آموزش ، ترویج و تحقیقات تعاونی ها وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شماره 85 (1392صفحه 101.  [Abstract  ]
National-ISC7.  غلامرضا مجردي، سيده شيرين گلباز، حميده عطايی
تحليل سازه هاي پيش برنده و بازدارنده پذيرش كشاورزي ارگانيك از ديدگاه كارشناسان جهاد كشاورزي زنجان
Analysis of Deterrent and Facilitating Factors on Organic Farming Adoption as perceived by Zanjan Jihad Agricultural Experts Viewpoint
علوم ترويج و آموزش كشاورزي - انجمن ترويج و آموزش كشاورزي شماره 1 (1393صفحه 15.  [Abstract  ]
National-ISC6.  سیده شیرین گلباز، اسماعیل کرمی دهکردی و غلامرضا مجردی
تأثیر کسب اطلاعات از کانالهای ارتباطی میانفردی انگورکاران بر مقدار مصرف صحیح کود در تاکستانهای شهرستان خرمدره
Information Sources Influencing Soil Testing Innovation Adoption by Grape Farmers in the Khorramdarreh Township
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران(مجله علوم کشاورزی ایران) پردیش دانشگاه تهران شماره 167 (1394صفحات 176-15.  [Abstract ]
National-ISC5.  روح ا... رضائی، سپيده نوروزي، غلامرضا مجردی، لیلا صفا
عوامل تأثيرگذار بر کيفيت زندگي مرتبط با سلامت زنان روستايي شهرستان اسلام آباد غرب
Factors Affecting Rural Women’ s Health Related Quality of Life in West Islam Abad Township
زن در توسعه و سياست ( پژوهش زنان سابق ) - مركز مطالعات و تحقيقات زنان در دانشگاه تهران شماره 181 (1395صفحات 202-15.  [Abstract ]
National-ISC4.  شیوا مهاجری امیری، غلامرضا مجردی و محمد بادسار
بررسی نقش عوامل اجتماعی و روانشناختی بر توانمندسازی زنان روستایی سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد (مورد مطالعه: شهرستان عباس آباد)
Investigation of the social and psychological role factors on the empowerment of rural women, heads of households covered by the Imam Khomeini Relief Committee (Case study: Abas Abad Township)
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران(مجله علوم کشاورزی ایران) پردیش دانشگاه تهران شماره 211 (1395صفحه 225.  [Abstract ]
International3.  Gholamreza Mojarradi and Esmail Karamidehkordi
Factors influencing practical training quality in Iranian agricultural higher education
Journal of Higher Education Policy and Management Issue 183 (2016P. 195 DOI: 10.1080/1360080X.2016.1150549.  [Abstract ]
National-ISC2.  Gholamreza Mojarradi, Rohollah Rezaei and Ayub Ketabi  
Negative impacts of mine exploitations on rural regions of Tekab Townshi
Journal of Mining and Environment Issue 57 (2015P. 66 DOI: 1.  [Abstract ]
International-ISI1.  Gholamreza Mojarradi, Gholam Hossien Zamani and Kiumars Zarafshani
Analysis of Factors Influencing Farmers Attitude Toward Private Crop Insurer Using Path Analysis
Journal of Agricultural and Environmental Sciences Issue 100 (2008P. 105 DOI: 1. 


Presentations in Seminars & Congress


National 41.  امیر احمدی، غلامرضا مجردی و محمد بادسار
بررسی اثر طرح تحول نظام سلامت و برنامه پزشک خانواده بر بعد سلامت کیفیت زندگی خانوارهای روستایی شهرستان ارومیه
The effects of healthcare reform plans and programs on health and quality in life of family physicians in rural household of Urmia Township
یازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
مرکز الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت و دانشگاه شهید بهشتی , تهران-ایران, 23 آذر 1396.    
National 40.  سید فرزاد سجادی، محمد بادسار و غلامرضا مجردی 
نقش عوامل محیطی در تخریب منابع طبیعی در غرب استان کردستان از دیدگاه روستاییان منطقه
The role of environmental factors in the destruction of natural resources from the perspective of villagers in West Kurdistan province
همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
ایران, 10 شهريور 1395.  
National 39.  سیده مریم رازقی و غلامرضا مجردی
بهبود روابط بین فردی در ترویج کشاورزی با کمک نظریه پنجرة جوهری
Interpersonal relationships development in agricultural extension by Johari window theory
چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران و انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایرا, کرج-ایران, 28 - 29 شهريور 1391.  
National 38.  زینب احمدی، جعفر یعقوبی، غلامرضا مجردی و مهدی قهرمانی
تحلیل تجارب کشورهای دیگر در زمینه کاربرد نظام آموزش و یادگیری سیار در بخش کشاورزی درس هایی برای ایران
Other countries experiences analysis in the fields of mobile learning and .....
چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران و انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایرا, کرج-ایران, 28 - 29 شهريور 1391.  
National 37.  منصور شاه ولی، مهدی نوری پور و غلامرضا مجردی
بررسی عوامل موثر بر پیشرفت و رضایت تحصیلی دانشجویان کشاورزی کشور برای هدایت داوطلبان آزمون دانشگاهها به سوی رشته‌های کشاورزی
Study of factors effecting Iranian Agricultural Students' Success and Satisfaction to Guide Universities Applicants towards Agricultural Majors
همایش ملی انجمن آموزش عالی ایران
دانشگاه اصفهان, اصفهان-ایران, 29 ارديبهشت 1389.  
National 36.  سپیده نوروزی، روح اله رضایی، غلامرضا مجردی و لیلا صفا
فراتحلیل عوامل موثر بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان روستایی
Meta analysis of factors affecting the rural women's quality of life
ششمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه شیراز و انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران, شیراز-ایران, 5 - 6 آبان 1395.  
National 35.  روح اله رضایی، غلامرضا مجردی و فاطمه رستمیان
بررسي عوامل تاثيرگذار بر موفقيت شرکت هاي تعاوني توسعه روستايي در شهرستان زنجان با استفاده از رويکرد تحليل عاملي
Studying the Affecting Factors Success of Rural Development Cooperatives in County of Zanjan Using Factor Analysis
ششمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه شیراز و انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران, شیراز-ایران, 5 - 6 آبان 1395.  
National 34.  غلامرضا مجردی، سیده شیرین گلباز و فاطمه آویزه
بررسی نگرش دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان نسبت به کاربرد فناوری نانو در بخش کشاورزی
The agricultural graduate students’ attitude toward using of Nano technologies in agricultural sector
ششمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه شیراز و انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران, شیراز-ایران, 5 - 6 آبان 1395.  
National 33.  کلثوم حمیدی و غلامرضا مجردی
بررسی سیر وقوع سیلاب در استان گلستان و شناسایی راهکارهای مدیریتی آن
An investigation on the occurrence of floods in Golestan province and its management strategies
ششمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه شیراز و انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران, شیراز-ایران, 5 - 6 آبان 1395.  
National 32.  غلامرضا مجردی و سید عبدالحمید هاشمی ساداتی
تکنولوژی مناسب و نقش آن در توسعه درون زا
The Appropriate technology and its role in inner development
ششمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه شیراز و انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران, شیراز-ایران, 5 - 6 آبان 1395.  
National 31.  زهرا همدانی و غلامرضا مجردی
بررسی نقش فعالیت‌های آموزشی و ترویجی بر دانش انگورکاران شهرستان تاکستان درارتباط با تهیه و بسته‌بندی کشمش
The role of agricultural extension and education activities on Takestan Township grape growers’ knowledge regarding raisin production & packing
دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
موسسه اطلاع رسانی نارکیش, تهران-ایران, 12 شهريور 1394.  
National 30.  بلور علیرمایی، غلامرضا مجردی و محمد بادسار
بررسی وضعیت موجود اشتغال مدد جویان تحت پوشش سازمان بهزیستی زنجان
An Investigation on current situation of Rural Clients Employment Covered by Welfare Organization of Zanjan
دومین کنفرانس بین المللی راهبردهای توسعه روستایی  
دانشگاه تربت حیدریه با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد-ایران, 29 - 30 بهمن 1393.  
National 29.  حسین مرادیان، غلامرضا مجردی و محمد بادسار
شناسایی عوامل زیر ساختی پیش برنده و بازدارندهی توسعه صادرات سیب درختی از دیدگاه تولیدکنندگان استان آذربایجان غربی
Identification of influencing infrastructures and barriers related to apple export improvement by vision of west azarbayjan apple growers
دومین کنفرانس بین المللی راهبردهای توسعه روستایی
دانشگاه تربت حیدریه با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد , مشهد-ایران, 29 - 30 بهمن 1393.  
International 28.  Gholamreza Mojarradi
The housewives opinions’ toward deterrent barriers and facilitator factors on fish consumption (The case of Zanjan city)
The First International Conference of the APIRAS & the Fifth Iranian Congress of Extension and Education in Agriculture and Natural Resources Management
University of Zanjan and Iranian Agricultural Extension and Education Association, Zanjan-Iran, 2 - 4 September 2014.  
International 27.  غلامرضا مجردی
عملگرایی کلید گم شده نظام آموزش‌ عالی کشاورزی (مورد مطالعه دانشگاه پیام نور‌ زنجان)
اولین کنفرانس بین المللی خدمات مشاوره ای روستایی در آسیا و اقیانوسیه و پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
دانشگاه زنجان و انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران, زنجان-ایران, 11 - 13 شهريور 1393.  
International 26.  غلامرضا مجردی، سمیه چگینی و علی شباهنگ
بررسی عوامل موثر بر توانمندی دانشجویان کشاورزی برای ورود به بازار کار پس از فراغت از تحصیل از دیدگاه اعضای شرکت های خدمات توسعه و مشاوره کشاورزی
Factors affecting ability of agricultural University students for employment after graduation studying from the perspective of members of the agricultural advisory and development service companies
اولین کنفرانس بین المللی خدمات مشاوره ای روستایی در آسیا و اقیانوسیه و پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
دانشگاه زنجان و انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران, زنجان-ایران, 11 - 13 شهريور 1393.  
International 25.  غلامرضا مجردی و فرشته بگ رضایی جیحون آبادی
ظرفیت ها و شایستگی های تعاونی های کشاورزی و تشکل های روستایی ژاپن و استرالیا
Capacities and competencies of agricultural cooperatives and rural organizations in Japan and Australia
اولین کنفرانس بین المللی خدمات مشاوره ای روستایی در آسیا و اقیانوسیه و پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
دانشگاه زنجان و انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران, زنجان-ایران, 11 - 13 شهريور 1393.  
International 24.  غلامرضا مجردی و فرشته بگ رضایی جیحون آبادی
طراحی مدل مفهومی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی بهره برداران خانوادگی
Developing a conceptual model of factor influencing family farmers’ quality of life
اولین کنفرانس بین المللی خدمات مشاوره ای روستایی در آسیا و اقیانوسیه و پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
دانشگاه زنجان و انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران, زنجان-ایران, 11 - 13 شهريور 1393.  
National 23.  فرشته بگ رضایی جیحون آبادی و غلامرضا مجردی
بررسی تاثیر اخلاق بر ابعاد مختلف کیفیت زندگی
Effects of ethics on various dimensions of life quality
همایش ملی اخلاق با موضوع اخلاق و آداب زندگی
دانشگاه زنجان و فرماندهی نیروی انتظامی استان زنجان , زنجان-ایران, 18 ارديبهشت 1393.   [Abstract 
National 22.  زهرا همدانی، غلامرضا مجردی،  علی شمس، سهیلا زرین قلمی
عملیات نگهداری کشمش و بسته بندی های رایج آن
Raisins’ maintenance operation and its’ common packing
همایش ملی میان وعده های غذایی
جهاد دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد-ایران, 10 ارديبهشت 1393.  [Abstract ]
National 21.  زهرا همدانی، غلامرضا مجردی،  علی شمس، سهیلا زرین قلمی
بررسی تطبیقی روش های سنتی و نوین تهیه کشمش
 Modern and Traditional methods of raisins production and the advantages and disadvantages of these methods
همایش ملی میان وعده های غذایی
جهاد دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد-ایران, 10 ارديبهشت 1393.  [Abstract ]
National 20.  روح اله رضایی، بهمن نجفی، غلامرضا مجردی
بررسی راهکارهای توسعه کسب و کارهای خانگی کارآفرینانه در مناطق روستایی شهرستان ارومیه از دید کارشناسان
Study of development steratgies of entrepreneurial home-based businesses in rural areas of Urmia county from experts viewpoints
اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
دانشگاه بوعلی سینا، شرکت علم و صنعت طلوع فرزین, همدان-ایران, 3 بهمن 1392.  [Abstract ]
National 19.  غلامرضا مجردی،  زهرا همدانی، علی شمس، سهیلا زرین قلمی ، رسول جهانبخش
راهکارهای کاهش ضایعات و بهینه سازی تهیه کشمش
The waste reducing Strategies and optimization of preparation of Raisin
کنگره علوم و صنایع غذایی ایران
دانشگاه شیراز, شیراز-ایران, 7 آبان 1392.  
National 18.  غلامرضا مجردی،  زهرا همدانی، علی شمس، سهیلا زرین قلمی ، رسول جهانبخش
خشک کن های خورشیدی روشی نوین در تهیه کشمش مرغوب
The solar dryers as a new method for high quality preparation of Raisin
کنگره علوم و صنایع غذایی ایران
دانشگاه شیراز , شیراز-ایران, 7 آبان 1392.  
National 17.  زهرا همدانی و غلامرضا مجردی
بررسی روش‌های سنتی و نوین تهیه کشمش و مزایا و معایب این روش‌ها
کنفرانس ملی انگور و کشمش
دانشگاه ملایر, ملایر-ایران, 18 آبان 1392.  
National 16.  شیرین گلباز لیلان، اسماعیل کرمی دهکردی، غلامرضا مجردی، ولی ربیعی و حاجعلی محبی
عملکرد تولید انگور و ارتباط آن با ویژگی های مزرعه و فردی کشاورزان شهرستان خرمدره
Grape production yield and its’ relation with farm and farmers’ characteristics in the Khorramdarreh Township
کنفرانس ملی انگور و کشمش
دانشگاه دولتی ملایر, ملایر-ایران, 18 آبان 1392.  
National 15.  شیرین گلباز لیلان، اسماعیل کرمی دهکردی، غلامرضا مجردی، ولی ربیعی و حاجعلی محبی
سنجش دانش انگورکاران در رابطه با تغذیه ی صحیح و پایدار باغ های انگور در شهرستان خرمدره
Measuring grape farmers’ knowledge about appropriate and sustainable nutrition of vineyards in the Khoramdareh Township
همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
دانشگاه بوعلی سینا با همکاری سازمان جهاد کشاورزی, همدان-ایران, 18 آبان 1392.  
National 14.  شیرین گلباز لیلان و غلامرضا مجردی
موانع و راهکارهای پذیرش کشاورزی ارگانیک در جامعه
Barries and strategies of organic agriculture
کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل-ایران, 30 - 31 مرداد 1392.  
National 13.  سمیرا مشروطه کرمانی، غلامرضا مجردی، روح اله رضایی و سید حمیدرضا صادقی سراج
بررسی نگرش و دانش پزشکان استان زنجان نسبت به تجویز گیاهان دارویی
An investigation on Knowledge and attitudes of zanjan province physicians toward medical plants
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی
وزارت کشور, تهران-ایران, 20 اسفند 1391.  
National 12.  سمیرا مشروطه کرمانی  و غلامرضا مجردی
بررسی نگرش مراجعه کنندگان به مراکز بهداشت شهر زنجان نسبت به مصرف گیاهان دارویی
An investigation on attitudes of zanjan township health centers Clients toward medical plants Consumption
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش کشاورزی
وزارت کشور, تهران-ایران, 20 اسفند 1391.  
National 11.  پریسا رنجبران، علی شمس، غلامرضا مجردی و حیدر قلی زاده
تحلیل مولفه های مرتبط با عدم گرایش گلخانه داران شهرستان محلات به استفاده از بیمه به عنوان یک راهکار برای دستیابی به توسعه پایدار
Analysis of factors associated with disorientation of greenhouse owners to use insurance as a means to achieve sustainable in Mahalat township
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی
وزارت کشور, تهران-ایران, 20 اسفند 1391.  
National 10.  غلامرضا مجردی، شیرین گلباز لیلان
بررسی نگرش کارشناسان جهادکشاورزی نسبت به کشاورزی ارگانیک
An investigation on attitudes of agricultural experts’ toward organic farming
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش کشاورزی
وزارت کشور, تهران-ایران, 20 اسفند 1391.  
National 9.  غلامرضا مجردی و محمود نوری
نظام تولید خوشه ای و کارآفرینی در کشاورزی
Clusteral Production System and Entrepreneurship in Agriculture
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 19 - 21 شهريور 1390.  
National 8.  غلامرضا مجردی، مهناز مردانیان و الهام ودادی
بررسی نگرش مسئولین محلی نسبت به لزوم انجام فعالیت های ترویجی در ارتباط با توریسم روستایی (مورد مطالعه بخش سامان شهر کرد).
Local authorities’ attitude toward extensional activities about rural tourism (The case: Saman district of Shar-e Kord)
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 19 - 21 شهريور 1390.  
National 7.  غلامرضا مجردی و حمید شفیعی زاده
بررسی سیر تکاملی تعاونی های تولید کشاورزی در ایران با تاکید بر نقاط قوت و ضعف آنها
دومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
دانشگاه بوعلی سینا با همکاری سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل تعاون و ..., همدان-ایران, 15 - 16 تير 1390.  
National 6.  غلامرضا مجردی و لیلا پرویزی
فراتحلیل مطالعات انجام شده در ارتباط با راهکارهای افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی
دومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
دانشگاه بوعلی سینا با همکاری سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل تعاون و ..., همدان-ایران, 15 - 16 تير 1390.  
National 5.  غلامرضا مجردی
بررسی عوامل موثر بر ایجاد ضایعات نان و کاهش آن از دیدگاه دانشجویان دانشگاه زنجان
سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
دانشگاه فردوسی مشهد و انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران , مشهد-ایران, 11 - 12 اسفند 1388.  
National 4.  غلامرضا مجردی و غلامحسین زمانی
جايگاه بيمه محصولات كشاورزي در توسعه روستايي
دومين همايش ملي توسعه روستايي ايران.
دانشگاه تربیت مدرس و انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران , تهران-ایران, 11 - 12 دي 1386.  
National 3.  جعفر یعقوبی، ابراهیم شمسایی و غلامرضا مجردی
ارزيابي دروني و ارتباط آن با ارتقا كيفيت دانشگاهي، مطالعه موردي گروه ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه زنجان
دومين همايش ارزيابي دروني براي ارتقا كيفيت دانشگاهي: دستاوردها، چالش‌ها و چشم اندازها
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری, تهران-ایران  1386.  
National 2.  غلامرضا مجردی و سولماز حدادی
بررسي وضعيت سواد زنان روستايي در استانهاي شمال غرب كشور
اولين همايش علمي  كاربردي نقش زنان روستايي در توسعه مناطق شمال غرب كشور
دانشگاه تبریز، معونت ترویج و مشارکت های مردمی وزارت جهاد سازندگی و جهاد سازندگی آذربایجان شرقی , تبریز-ایران, 28 - 29 آبان 1376.  
National 1.  غلامرضا مجردی
بررسي عوامل موثر در پذيرش نوآوريهاي مربوط به طرح مبارزه با بيماريهاي انگلي دام در شهرستان بجنورد.
اولين سمينار علمي ترويج منابع طبيعي، امور دام و آبزيان
دانشگاه تهران، وزارت جهاد سازندگی و انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران , تهران-ایران, 22 - 24 ارديبهشت 1375.