خانه :: اساتید :: اخبار

Gholamreza Mojaradi

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
42.  اسماعیل اخبارعلی شمسشادعلی توحیدلوغلامرضا مجردیحلیمه رزمی
Analysis of the Agricultural Education System in Iran's Agricultural Secondary Schools Using SWOT Technique
تحلیل نظام آموزش کشاورزی در هنرستان‌های کشاورزی ایران با استفاده از SWOT
علوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی شماره 1 (1402/06/29صفحات 21-44 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
41.  پیام معمارباشیغلامرضا مجردیحمیده ملک سعیدی
Identifying factors affecting flood risk perception among strawberry growers in Kurdistan province
شناسایی عوامل مؤثر بر ادراک خطر سیلاب در بین توت‌فرنگی‌کاران استان کردستان
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران(مجله علوم کشاورزی ایران) پردیش دانشگاه تهران شماره 10.22059/ijaedr.2023.349427.66 (1402/03/24صفحات 1-24 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
40.  شادعلی توحیدلوغلامرضا مجردیاسماعیل اخبار
Appropriateness of technical and skill training with the real needs of the labor market in Zanjan province and providing solutions to improve the quality of this educational system
بررسی میزان تناسب آموزش‌های فنی و مهارتی با نیاز واقعی بازار کار در استان زنجان و ارائه راهکارهای بهبود کیفیت این نظام آموزشی‌
مهارت آموزی(journal of research in psychopathology) شماره 43 (1402/03/15صفحات 223-244 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
39.  طاهره چرخ تابیانغلامرضا مجردیگیرما گبرسنبتحیدر قلی زاده
Factors inhibiting the development of the potato value chain in Hamedan province from the point of view of producers
عوامل بازدارنده توسعه زنجیره ارزش سیبزمینی دراستان همدان از دیدگاه تولیدکنندگان
مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی ( عنوا سابق نشریه کارآفرینی در کشاورزی) شماره 4 پیاپی 36 (1401/10/01صفحات 45-60 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
38.  اسماعیل اخبارعلی شمسغلامرضا مجردیشادعلی توحیدلوحلیمه رزمی
Attitude Towards Agricultural Vocational Agricultural Schools in Secondary Level
نگرشی به آموزش در هنرستا ن های کشاورزی
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی وزارت جهاد کشاورزی شماره 62 (1401/09/30صفحات 171-203 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
37.  پیام معمارباشیغلامرضا مجردیمرضیه کشاورز
Climate-Smart Agriculture in Iran: Strategies, Constraints and Drivers
کشاورزی اقلیم هوشمند در ایران، استراتژی ها، موانع و پیش برنده ها
Sustainability Issue Sustainability 2022, 14(23), 1 (2022-11-23PP. 1-24 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
36.  مرضیه فضلیغلامرضا مجردیامیر نعیمی
Analysis of educational-extension factors affecting the Formation of Apricot Value Chain in Mahneshan Township
تحلیل عوامل آموزشی- ترویجی موثر بر شکل‌گیری زنجیره ارزش زرد آلو در شهرستان ماهنشان
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شماره 59 (1401/08/01صفحات 53-74 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
35.  شادعلی توحیدلوغلامرضا مجردی
Estimating and zoning of life expectancy in rural areas of Iran
برآورد و پهنه‌بندی امید زندگی در مناطق روستایی ایران
راهبردهای توسعه روستایی شماره 9 (1401/07/30صفحات 313-328 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
34.  طاهره چرخ تابیانغلامرضا مجردیگیرما گبرسنبتحیدر قلی زاده
Qualitative Analysis of the Challenges Facing the Formation of the Potato Value Chain in Hamedan Province (The Case of Leading Farmers)
تحلیل کیفی چالش های پیش‌روی شکل گیری زنجیره ارزش سیب زمینی در استان همدان (مورد مطالعه: کشاورزان پیشرو)
علوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی شماره 18 (1401/06/15صفحات 49-65 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
33.  غلامرضا رعیت پناهغلامرضا مجردیاسماعیل کرمی دهکردیبهمن امیری لاریجانی
The Study of Challenges of Rice Value Chain in Mazandaran Province from the View Point of Farmers (Case Study: Darkola and PanbeChole Village)
بررسی مشکلات زنجیره ارزش برنج در استان مازندران از دیدگاه کشاورزان (مطالعه موردی روستاهای دارکلا و پنبه چوله)
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شماره 57 (1401/03/31صفحات 50-64 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
32.  غلامرضا رعیت پناهغلامرضا مجردیاسماعیل کرمی دهکردیبهمن امیری لاریجانی
Identifying the Components for Institutionalization Market-Based Extension Services with Rice Value Chain Approach in Rural Areas of Mazandaran Province of Iran
شناسایی مؤلفه های نهادینه سازی خدمات ترویج بازارمحور با رویکرد زنجیرة ارزش برنج در مناطق روستایی مازندران
روستا و توسعه شماره 96 (1401/03/25صفحات 23-46 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
31.  غلامرضا مجردیشادعلی توحیدلو
An Investigation of Human Development Indices in Rural Areas of Iran Based on UNDP Model
بررسی شاخص های توسعه انسانی در مناطق روستایی ایران بر اساس مدل UNDP
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شماره 53 (1400/04/01صفحات 15-34 
  علمی-پژوهشی
دانشگاه زنجان (در شرف اخذ اعتبار)
30.  غلامرضا مجردیزهرا صیادی
An introduction to value chain formation of Iranian mountain almond (Amygdalus scoparia) with emphasis on its food, pharmaceutical, cosmetic ingredients, and industrial products applications
پیش درآمدی بر شکل دهی زنجیره ارزش بادام کوهی با تاکید بر کاربردهای دارویی، غذایی و صنعتی آن
فصلنامه زیست فناوری گیاهان دارویی شماره 2 (1399/12/25صفحات 46-58 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
29.  مرضیه فضلیامیر نعیمیغلامرضا مجردی
The Role of Information and Communication Technologies (ICTs) in the Formation of the Apricot Value Chain in Mahneshan County
نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در شکلگیری زنجیره ارزش زردآلو در شهرستان ماهنشان
علوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی شماره 16(1) (1399/06/27صفحات 151-165 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
28.  سیدفرزاد سجادیمحمد بادسارغلامرضا مجردی
The role of defense actions on natural resources crisis management (Case study: West of Kurdistan province)
نقش اقدامات پدافندی در مدیریت بحران منابع طبیعی (مورد مطالعه: غرب استان کردستان)
Desert تحقیقات مرتع و بیابان ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران == شماره 3 (25) (1397/11/15صفحات 489-499 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
27.  غلامرضا مجردیسیده شیرین گلبازفاطمه آویزه
Knowledge and Attitude of Undergraduate Agricultural Master's Students of Zanjan on the Application of Micro - Technology in Agriculture Sector
دانش و نگرش دانش جویان کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان نسبت به کاربرد ریز فناور ی در کشاورز ی
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی وزارت جهاد کشاورزی شماره دوره 10 شماره 45 (1397/06/01صفحات 55-66 

26.  زهرا همدانیغلامرضا مجردی
An investigation on grape growers’ knowledge of raisin processing and packaging and its’ correlation with use of information resources (The case of study: Takestan Township)
سنجش دانش انگورکاران نسبت به تهیه و بستهبندی کشمش و ارتباط آن با میزان استفاده از منابع اطلاعاتی توسط آنها (مورد مطالعه: شهرستان تاکستان)
راهبردهای توسعه روستایی شماره 4  (1396/11/30صفحات 535-548 

25.  امیر احمدیغلامرضا مجردیمحمد بادسار
Analyzing the Effects of Improvement and Rural Housing Rehabilitation Plan on the Quality of Life of Residents of Urmia Rural Areas
بررسی اثرات طرح بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی بر کیفیت زندگی ساکنین نواحی روستایی شهرستان ارومیه
مطالعات علوم محیط زیست شماره دوره دوم، شماره دوم (1396/07/01صفحات 433-445 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
24.  زهرا همدانیغلامرضا مجردی
The agricultural extension and education activities’ role related to raisins’ packaging and preserving knowledge (The case of study: Takestan Township)
بررسی نقش فعالیتهای آموزشی و ترویج کشاورزی در ارتباط با دانش بستهبندی و نگهداری کشمش )مطالعه موردی: شهرستان تاکستان(
علوم و فنون بسته بندی شماره 30 (1396/05/31صفحات 18-27 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
23.  امیر احمدیغلامرضا مجردیمحمد بادسار
Study of Socio-Economic Impact of Targeted Subsidies Law on Rural Households’ quality of Life in Urmia Township
بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی قانون هدفمند کردن یارانه ها بر کیفیت زندگی خانوارهای روستایی شهرستان ارومیه
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شماره 35 (1395/09/15صفحات 43-54 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
22.  روح ا... رضائیسپیده نوروزیغلامرضا مجردیلیلا صفا
Factors Affecting Rural Women’ s Health Related Quality of Life in West Islam Abad Township
عوامل تأثیرگذار بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان روستایی شهرستان اسلام آباد غرب
زن در توسعه و سیاست ( پژوهش زنان سابق ) - مرکز مطالعات و تحقیقات زنان در دانشگاه تهران شماره 2 (1395/07/01صفحات 181-202 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
21.  زهرا همدانیغلامرضا مجردی
Measurement of grape growers’ knowledge in Takestan Township toward raisins processing and packaging
سنجش دانش انگور کاران شهرستان تاکستان در ارتباط با تهیه و بسته بندی کشمش و عوامل مرتبط با آن
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شماره 34 (1395/06/15صفحات 35-46 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
20.  شیوا مهاجری امیریغلامرضا مجردیمحمد بادسار
Investigation of the social and psychological role factors on the empowerment of rural women, heads of households covered by the Imam Khomeini Relief Committee (Case study: Abas Abad Township)
بررسی نقش عوامل اجتماعی و روانشناختی بر توانمندسازی زنان روستایی سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد (مورد مطالعه: شهرستان عباس آباد)
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران(مجله علوم کشاورزی ایران) پردیش دانشگاه تهران شماره 47-2(1) (1395/01/31صفحات 211-225 
  علمی-پژوهشی
Scopus
19.  غلامرضا مجردیاسماعیل کرمی دهکردی
Factors influencing practical training quality in Iranian agricultural higher education
عوامل موثر بر کیفیت آموزش عملی در نظام آموزش عالی کشاورزی در ایران
Journal of Higher Education Policy and Management Issue Vol. 38, No.2 (2016-04-01PP. 183-195 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
18.  غلامرضا مجردیروح ا... رضائیایوب کتابی
Negative impacts of mine exploitations on rural regions of Tekab To
اثرات منفی بهره برداری از معادن بر توسعه روستایی شهرستان تکاب
journal of mining and environment شماره 1 (1394/10/20صفحات 57-66 

17.  سیده شیرین گلبازاسماعیل کرمی دهکردیغلامرضا مجردی
Information Sources Influencing Soil Testing Innovation Adoption by Grape Farmers in the Khorramdarreh Township
منابع اطلاعاتی تأثیرگذار بر تصمیم پذیرش نوآوری آزمایش خاک توسط انگورکاران شهرستان خرمدره
راهبردهای توسعه روستایی شماره 2-2 (1394/06/14صفحات 189-200 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
16.  سیده شیرین گلبازاسماعیل کرمی دهکردیغلامرضا مجردی
Impact of information obtain from interpersonal communication channels on using optimum amount of fertilizers by grape farmers in the Khoramdareh Township
تأثیر کسب اطلاعات از کانالهای ارتباطی میانفردی انگورکاران بر مقدار مصرف صحیح کود در تاکستانهای شهرستان خرمدره
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران(مجله علوم کشاورزی ایران) پردیش دانشگاه تهران شماره 46(1) (1394/03/31صفحات 167-176 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
15.  غلامرضا مجردیسیده شیرین گلبازحمیده عطایی
Analysis of Deterrent and Facilitating Factors on Organic Farming Adoption as perceived by Zanjan Jihad Agricultural Experts Viewpoint
تحلیل سازه های پیش برنده و بازدارنده پذیرش کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی زنجان
علوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی شماره 10(2) (1393/12/28صفحات 1-15 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
14.  روح ا... رضائیغلامرضا مجردیاحسان قلی فرلیلا صفا
The Components of Implementing the Total Quality Management in the Agricultural Faculties in the Universities of North West of Iran
مؤلفه های پیاده سازی نظام مدیریت جامع کیفیت در دانشکده های کشاورزی دانشگاههای شمال غرب کشور
پژوهش وبرنامه ریزی درآموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی شماره 70 (1392/12/25صفحات 75-97 
  علمی-پژوهشی
معتبر
13.  غلامرضا مجردیزینب شاهقلیان قهفرخیجعفر یعقوبی
obstacles hampering the achievement of livestock cooperatives in khodabandeh township
بررسی و تعیین موانع موفقیت تعاونی های دامپروری شهرستان خدابنده
تعاون و کشاورزی – دفتر آموزش ، ترویج و تحقیقات تعاونی ها وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شماره 6 (1392/06/30صفحات 85-101 
  علمی-پژوهشی
معتبر
12.  غلامرضا مجردیزینب شاهقلیان قهفرخیجعفر یعقوبی
factors affecting the success of livestock cooperatives in khodabandeh township
بررسی عوامل موثر بر موفقیت تعاونی های دامپروری در شهرستان خدابنده
تعاون و کشاورزی – دفتر آموزش ، ترویج و تحقیقات تعاونی ها وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شماره 5 (1392/03/30صفحات 103-124 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
11. جعفر یعقوبیمهدی قهرمانیغلامرضا مجردی
Attitude and Technical Knowledge of Zanjan Farmers Toward Agricultural Mobile Training and Learning Applications
نگرش و دانش فنی کشاورزان استان زنجان نسبت به کاربرد آموزش و یادگیری سیار
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی وزارت جهاد کشاورزی شماره 24 (1392/03/15صفحات 59-70 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
10.  غلامرضا مجردیروح ا... رضائیشادعلی توحیدلو
tHE EFFECTORS ON IMPROVEMENT OF AGRICULTURAL PRACTICAL TRAINING QUALITY FROM AGRICULTURAL.....
سازه های موثر در کیفیت آموزش های کاربردی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان کشاورزی دانشگاه زنجان
پژوهش مدیریت آمورش کشاورزی شماره 20 (1391/11/19صفحات 47-60 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
9.  حمید شفیعی زادهغلامرضا مجردیاسماعیل کرمی دهکردی
The Affecting of the Institutionalization of Social Insurance in Rural Areas of the Kabodarahang Township
عوامل موثر بر نهادینه سازی بیمه اجتماعی در روستاهای شهرستان کبودرآهنگ
پژوهش های روستایی - دانشگاه تهران شماره 12 (1391/10/06صفحات 189-214 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
8.  غلامرضا مجردیسید رضا اسحاقیشادعلی توحیدلو
Agricultural experts expectation from applixation of ..........
بررسی چشم داشت های کارشناسان از کاربرد فن آوری اطلاعات در بخش کشاورزی استان زنجان
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی وزارت جهاد کشاورزی شماره 21 (1391/03/08صفحات 3-16 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
7.  روح ا... رضائیغلامرضا مجردی
Analyzing the barriers of implementing the total quality management(tqm) in agricultural faculties in the .....
واکاوی موانع پیاده سازی نظام مدیریت جامع کیفیت در دانشکده های کشاورزی دانشگاههای شمال غرب کشور
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران(مجله علوم کشاورزی ایران) پردیش دانشگاه تهران شماره 4 (1390/11/12صفحات 555-565 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
6.  غلامرضا مجردیشادعلی توحیدلو
Investigating the Expectations of Agricultural Students from Agricultural Operations Course in Zanjan University
بررسی انتظارات و توقعات دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان از درس عملیات کشاورزی
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران(مجله علوم کشاورزی ایران) پردیش دانشگاه تهران شماره 2 (1390/08/11صفحات 275-285 
  علمی-پژوهشی
سایر
5.  غلامرضا مجردیغلامحسین زمانیکیومرث زرافشانی
Analysis of Job Expectations and Their effects on Institutionalization of Private Insurance Agency for Agricultural Products (The Case of Fars Province)
تحلیل دیدگاه کارشناسان بیمه محصولات کشاورزی استان فارس نسبت به مسائل و مشکلات شغل کارگزاری خصوصی
مجله فن آوری های نوین کشاورزی شماره 2 (1387/12/04صفحات 69-90 

4.  غلامرضا مجردیغلامحسین زمانیآرین قلی پور
Analysis of Job Expectations and Their effects on Institutionalization of Private Insurance Agency for Agricultural Products (The Case of Fars Province
تحلیل انتظارات شغلی و تاثیر آن بر نهادینه سازی کارگزاری خصوصی بیمه محصولات کشاورزی (مورد مطالعه استان فارس)
علوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی شماره 2 (1387/06/15صفحات 15-29 
  علمی-پژوهشی
معتبر
3.  غلامرضا مجردیغلامحسین زمانیحبیب احمدی
Insured farmers' attitude towards private insurer agents
واکاوی سازه های موثر بر نگرش بیمه گزاران محصولات کشاورزی نسبت به کارگزاری خصوصی با استفاده از تحلیل مسیر.
اقتصاد کشاورزی - انجمن اقتصاد و کشاورزی ایران شماره 2 (1387/06/15صفحات 169-197 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  غلامرضا مجردیغلامحسین زمانیکیومرث زرافشانی
Analysis of Factors Influencing Farmers Attitude Toward Private Crop Insurer Using Path Analysis
-
AMERICAN-EURASIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL & ENVIRONMENTAL SCIENCES Issue 3(1) (2008-01-06PP. 100-105 
  علمی-ترویجی
سایر
1.  غلامرضا مجردیمنصور شاه ولی
Sustainable development and environmental conservation by management based on aim and result with emphasis
توسعه پایدار و حفظ محیط زیست با کمک مدیریت بر مبنای هدف و نتیجه با تاکید بر کاهش مصرف سموم کشاورزی
جهاد شماره 279 (1386/07/15صفحات 152-179 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 57. غلامرضا مجردیزهرا صیادی
بررسی چالش ها و راهکارهای تولید،عرضه و مصرف بادام درختی با تاکید بر شکل دهی زنجیره ارزش آن
Investigating the challenges and solutions of almond production, supply and consumption with emphasis on value chain formation
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی انجمن علوم ترویج و آموزش کشاورزی و دانشگاه تبریز , تبریز, 1401/06/15 - 1401/06/17
ملی معتبر 56. پریسا رنجبرانعلی شمسغلامرضا مجردیحیدر قلی زاده
بررسی راهبردهای مدیریت ریسک و عوامل موثر بر عدم پذیرش بیمه توسط گلخانه‌داران شهرستان محلات
Study of Risk Management Strategies and Factors Affecting On Crop Insurance Non-Adoption by Greenhouse Producers in Mahallat Township
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تبریز- انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی, تبریز, 1401/06/15 - 1401/06/17
ملی معتبر 55. هاجر افتخاری سدهیاسماعیل کرمی دهکردیغلامرضا مجردی
تحلیل مشارکت اجتماعات محلی در مدیریت تالاب ها
Analysis of local Communities Participation in Wetlands management
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تبریز، انجمن ترویج و آموزش کشاورزی, تبریز, 1401/06/15 - 1401/06/17
بین‌المللی 54. غلامرضا مجردیرضوان مهنی رفتارمطهره مجردی
صنعتی سازی، تجاری سازی و برندسازی گیاهان دارویی با تاکید بر زنجیره ارزش مرکبات
Industrialization, commercialization and branding of medicinal plants, focusing on citrus value chain
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2021-05-17 - 2021-05-18
بین‌المللی 53. غلامرضا مجردیزهرا صیادی
پیش درآمدی بر شکل دهی زنجیره ارزش بادام کوهی با تاکید بر کاربردهای دارویی، غذایی و صنعتی آن
An introduction to value chain formation of Iranian mountain almond (amygdalus scoparia) with emphasis on its food, Pharmaceutical, Cosmetic ingredients, and Industrial Products applications
-- دانشگاه زنجان , زنجان, 2021-05-17 - 2021-05-18
ملی معتبر 52. مدینه عثمان پورغلامرضا مجردی
بررسی ضرورت تحلیل هزینه- فایده خدمات ترویجی
Examining the necessity of cost-benefit analysis of extension services
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی, تهران, 1399/08/06 - 1399/08/08
ملی معتبر 51. غلامرضا مجردیمدینه عثمان پور
ظرفیت‌سازی و چالشهای پیش روی آن در ارائه خدمات ترویجی
Capacity Development and Challenges in Front of it in Providing Extensional Services
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی , تهران, 1399/08/06 - 1399/08/08
بین‌المللی 50. شمسی باباییغلامرضا مجردیکرمی رویا
نقش اکوتوریسم در بهبود بقای جوامع روستایی و محافظت از اکوسیستم ها
The role of ecotourism in improving local communities’ revenues and protecting ecosystems
- دانشگاه محقق اردبیلی , اردبیل, 2019-08-27 - 2019-08-28
بین‌المللی 49. شمسی باباییغلامرضا مجردیکرمی رویا
گردشگری روستایی جایگزینی برای توسعه پایدار روستاها
Rural tourism as an alternative to sustainable development of villages
- دانشگاه میعاد -دانشگاه شیراز-دانشگاه یاسوج, تبریز, 2019-08-14 - 2019-08-16
بین‌المللی 48. شمسی باباییغلامرضا مجردیکرمی رویا
عوامل موثر در توسعه پایدار اکوتوریسم
Effective factors in sustainable development of ecotourism
- دانشگاه میعاد -دانشگاه شیراز-دانشگاه یاسوج, تبریز, 2019-08-14 - 2019-08-16
ملی معتبر 47. زهرا همدانیغلامرضا مجردی
زنجیره ارزش بادام راهکاری مناسب برای کسب منافع بیشمار و کاهش ضایعات
Almond value chain a suitable strategy for countless business benefits and reduce waste
- دانشگاه تربیت مدرس , تهران, 2019-05-01 - 2019-05-01
ملی معتبر 46. سیده مریم موسویغلامرضا مجردیآرمان بخشی جهرمی
ضرورت های شکل دهی زنجیره ارزش در بخش کشاورزی
The necessities of value chain morphing in the agricultural sector
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بوعلی سینا همدان و انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی کشور, همدان, 1397/06/03 - 1397/06/05
ملی معتبر 45. غلامرضا مجردیداود امین فنک
بررسی زنجیره ارزش انار با تاکید بر خدمات مشاوره کشاورزی بازار محور
Pomegranate value chain by emphases on market- oriented agricultural advisory services
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بوعلی سینا همدان و انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی کشور, همدان, 1397/06/03 - 1397/06/05
ملی معتبر 44. غلامرضا مجردیطاهره چرخ تابیان
تبیین مفاهیم و ضرورت های شکل گیری ترویج کشاورزی بازار محور
Explaining the Concepts and Necessities of Formation of Market-orientation Agricultural Extension
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بوعلی سینا همدان و انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی کشور, همدان, 1397/06/03 - 1397/06/05
ملی معتبر 43. غلامرضا مجردیسولماز حدادی
بررسی راهکارهای بهبود زنجیره ارزش گردو با تاکید بر خدمات ترویج کشاورزی بازارمحور
An investigation on improvement strategies of walnut value chain by emphases on market- oriented agricultural extension services
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بوعلی سینا همدان و انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی کشور, همدان, 1397/06/03 - 1397/06/05
ملی معتبر 42. غلامرضا مجردی
مروری بر صنعت پرورش اسب در ایران و ضرورت توجه به فعالیت های ترویجی در این صنعت
An overview on the horse breeding industry in Iran by focusing on extension and educational activities
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-04-26 - 2018-04-26
ملی معتبر 41. غلامرضا مجردیعلی جوادی
بررسی مسائل و مشکلات پرورش گوسفند افشاری در شهرستان زنجان با تاکید بر خدمات آموزشی و ترویجی
AnwinvrstigatiynwynwAfshaeiwshrrpwberrKingwanKwits’werlatrKwpeyblrmswinw Zanjan County by focusing on extension educational services
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-01-24 - 2018-01-24
ملی معتبر 40. امیر احمدیغلامرضا مجردیمحمد بادسار
بررسی اثر طرح تحول نظام سلامت و برنامه پزشک خانواده بر بعد سلامت کیفیت زندگی خانوارهای روستایی شهرستان ارومیه
The effects of healthcare reform plans and programs on health and quality in life of family physicians in rural household of Urmia Township
---- مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت , تهران, 2017-12-14 - 2017-12-14
ملی معتبر 39. حمید جبرییلیمحمد بادسارحیدر قلی زادهغلامرضا مجردی
نقش عوامل فردی در عدم توسعه بیمه اجتماعی در میان روستائیان شهرستان بیجار
The role of individual factors in the lack of development of social insurance among villagers in Bijar township
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-20 - 2017-09-20
ملی معتبر 38. نسرین ترحمیمحمد بادسارغلامرضا مجردیحیدر قلی زاده
بررسی نقش عوامل ساختاری و نهادی در بهبود زنجیره ارزش پنبه در استان خراسان شمالی
Investigating the Role of Structural and Institutional Factors in Improving the Cotton Value Chain in North Khorasan Province
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-20 - 2017-09-20
بین‌المللی 37. امیر احمدیغلامرضا مجردیلادن نادری
تحلیل ابعاد کالبدی، اقتصادی و اجتماعی طرح بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی بر خانوارهای روستایی شهرستان
Analysis of physical, economic and social improvement projects and strengthening rural housing
کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست دانشگاه تهران , تهران, 1396/03/02 - 1396/03/02
بین‌المللی 36. کلثوم طوسیحیدر قلی زادهآرش دوراندیشغلامرضا مجردی
بررسی مزیت نسبی صادرات آلوی کشورهای عمده تولیدکننده آلو
Investigating export Comparative Advantage between major plum producing countries
- دانشگاه کردستان، دانشگاه پلی تکنیک سلیمانی (اقلیم کردستان عراق), سنندج, 2017-05-03 - 2017-05-04
ملی معتبر 35. سپیده نوروزیروح ا... رضائیغلامرضا مجردیلیلا صفا
فراتحلیل عوامل موثر بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان روستایی
Meta analysis of factors affecting the rural women's quality of life
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه شیراز+ انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران, شیراز, 1395/08/05 - 1395/08/06
ملی معتبر 34. روح ا... رضائیغلامرضا مجردیفاطمه رستمیان
بررسی عوامل تاثیرگذار بر موفقیت شرکت های تعاونی توسعه روستایی در شهرستان زنجان با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی
Studying the Affecting Factors Success of Rural Development Cooperatives in County of Zanjan Using Factor Analysis
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه شیراز+ انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران, شیراز, 1395/08/05 - 1395/08/06
ملی معتبر 33. غلامرضا مجردیسیده شیرین گلبازفاطمه آویزه
بررسی نگرش دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان نسبت به کاربرد فناوری نانو در بخش کشاورزی
The agricultural graduate students’ attitude toward using of Nano technologies in agricultural sector
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه شیراز و انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی, شیراز, 1395/08/05 - 1395/08/06
ملی معتبر 32. کلثوم حمیدیغلامرضا مجردی
بررسی سیر وقوع سیلاب در استان گلستان و شناسایی راهکارهای مدیریتی آن
An investigation on the occurrence of floods in Golestan province and its management strategies
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه شیراز و انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی, شیراز, 1395/08/05 - 1395/08/06
ملی معتبر 31. غلامرضا مجردیسیدعبدالحمید هاشمی ساداتی
تکنولوژی مناسب و نقش آن در توسعه درون زا
The Appropriate technology and its role in inner development
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه شیراز- انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی, شیراز, 1395/08/05 - 1395/08/06
ملی معتبر 30. سیدفرزاد سجادیمحمد بادسارغلامرضا مجردی
نقش عوامل محیطی در تخریب منابع طبیعی در غرب استان کردستان از دیدگاه روستاییان منطقه
The role of environmental factors in the destruction of natural resources from the perspective of villagers in West Kurdistan province
همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی دانشگاه شهر کرد, شهرکرد/چالشتر, 1395/06/10 - 1395/06/11
بین‌المللی 29. بلور علی رمائیغلامرضا مجردیمحمد بادسار
بررسی وضعیت موجود اشتغال مدد جویان تحت پوشش سازمان بهزیستی زنجان
An Investigation on current situation of Rural Clients Employment Covered by Welfare Organization of Zanjan
-- دانشگاه تربت حیدریه, مشهد, 2015-02-18 - 2015-02-19
بین‌المللی 28. حسین مرادیانغلامرضا مجردیمحمد بادسار
شناسایی عوامل زیر ساختی پیش برنده و بازدارندهی توسعه صادرات سیب درختی از دیدگاه تولیدکنندگان استان آذربایجان غربی
Identification of influencing infrastructures and barriers related to apple export improvement by vision of west azarbayjan apple growers.
-- دانشگاه تربت حیدریه, مشهد, 2015-02-18 - 2015-02-19
بین‌المللی 27. غلامرضا مجردیسمیه پیرمردوندچگینیشباهنگ علی
بررسی عوامل موثر بر توانمندی دانشجویان کشاورزی برای ورود به بازار کار پس از فراغت از تحصیل از دیدگاه اعضای شرکت های خدمات توسعه و مشاوره کشاورزی
Factors affecting ability of agricultural University students for employment after graduation studying from the perspective of members of the agricultural advisory and development service companies
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2014-09-02 - 2014-09-04
بین‌المللی 26. غلامرضا مجردینصیری سمیراسیده شیرین گلباز
بررسی دیدگاه زنان خانه دار زنجانی نسبت به موانع و عوامل موثر بر مصرف ماهی
The housewives opinions’ toward deterrent barriers and facilitator factors on fish consumption (the case of Zanjan city)
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2014-09-02 - 2014-09-04
بین‌المللی 25. غلامرضا مجردیفرشته بگرضائی جیحون آبادی
ظرفیت ها و شایستگی های تعاونی های کشاورزی و تشکل های روستایی ژاپن و استرالیا
Capacities and competencies of agricultural cooperatives and rural organizations in Japan and Australia
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2014-09-02 - 2014-09-04
بین‌المللی 24. غلامرضا مجردیفرشته بگرضائی جیحون آبادیکرمی رویا
طراحی مدل مفهومی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی بهره برداران خانوادگی
Developing a conceptual model of factor influencing family farmers’ quality of life
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2014-09-02 - 2014-09-04
بین‌المللی 23. غلامرضا مجردی
عملگرایی کلید گم شده نظام آموزش‌ عالی کشاورزی (مورد مطالعه دانشگاه پیام نور‌ زنجان)
Factors affecting ability of agricultural University students for employment after graduation studying from the perspective of members of the agricultural advisory and development service companies
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2014-09-02 - 2014-09-04
ملی معتبر 22. فرشته بگرضائی جیحون آبادیغلامرضا مجردی
بررسی تاثیر اخلاق بر ابعاد مختلف کیفیت زندگی
Effects of ethics on various dimensions of life quality
-- زنجان, زنجان, 2014-05-08 - 2014-05-08
ملی معتبر 21. زهرا همدانیغلامرضا مجردیعلی شمسسهیلا زرین قلمی
عملیات نگهداری کشمش و بسته بندی های رایج آن
Raisins’ maintenance operation and its’ common packing
- پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی, مشهد, 2014-04-30 - 2014-05-01
ملی معتبر 20. زهرا همدانیغلامرضا مجردیعلی شمسسهیلا زرین قلمی
بررسی تطبیقی روش های سنتی و نوین تهیه کشمش
Comparative study of traditional and modern methods of preparation of Raisin
- پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی, مشهد, 2014-04-30 - 2014-05-01
ملی معتبر 19. روح ا... رضائیبهمن نجفی کورانهغلامرضا مجردی
بررسی راهکارهای توسعه کسب و کارهای خانگی کارآفرینانه در مناطق روستایی شهرستان ارومیه از دید کارشناسان
Study of development steratgies of entrepreneurial home-based businesses in rural areas of Urmia county from experts viewpoints
کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان آموزش و فنی حرفه ای با همکاری دانشگاه باهنر, همدان, 1392/11/03 - 1392/11/03
ملی معتبر 18. غلامرضا مجردیزهرا همدانیعلی شمسسهیلا زرین قلمی جهانبخش رسول
راهکارهای کاهش ضایعات و بهینه سازی تهیه کشمش
The waste reducing Strategies and optimization of preparation of Raisin
کنگره علوم و صنایع غذایی ایران دانشگاه شیراز , شیراز, 1392/08/07 - 1392/08/09
ملی معتبر 17. غلامرضا مجردیزهرا همدانیعلی شمسسهیلا زرین قلمی جهانبخش رسول
خشک کن های خورشیدی روشی نوین در تهیه کشمش مرغوب
The solar dryers as a new method for high quality preparation of Raisin
کنگره علوم و صنایع غذایی ایران دانشگاه شیراز , شیراز, 1392/08/07 - 1392/08/09
ملی معتبر 16. سیده شیرین گلبازاسماعیل کرمی دهکردیغلامرضا مجردیولی ربیعیمحبی حاجعلی
سنجش دانش انگورکاران در رابطه با تغذیه ی صحیح و پایدار باغ های انگور در شهرستان خرمدره
Measuring grape farmers’ knowledge about appropriate and sustainable nutrition of vineyards in the Khoramdareh Township
--- دانشگاه فنی و حرفه ای- دانشکده شهید مفتح, همدان, 2013-10-10 - 2013-10-10
ملی معتبر 15. زهرا همدانیغلامرضا مجردی
بررسی روش‌های سنتی و نوین تهیه کشمش و مزایا و معایب این روش‌ها
Modern and Traditional methods of raisins production and the advantages and disadvantages of these methods
-- دانشگاه ملایر, ملایر, 2013-10-10 - 2013-10-10
ملی معتبر 14. سیده شیرین گلبازاسماعیل کرمی دهکردیغلامرضا مجردیولی ربیعیعلی محبی
عملکرد تولید انگور و ارتباط آن با ویژگی های مزرعه و فردی کشاورزان شهرستان خرمدره
Grape production yield and its’ relation with farm and farmers’ characteristics in the Khorramdarreh Township
-- دانشگاه ملایر, ملایر, 2013-10-10 - 2013-10-10
ملی معتبر 13. سیده شیرین گلبازغلامرضا مجردی
موانع و راهکارهای پذیرش کشاورزی ارگانیک در جامعه
Barries and strategies of organic agriculture
کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1392/05/30 - 1392/05/31
ملی معتبر 12. سمیرا مشروطه کرمانیغلامرضا مجردیروح ا... رضائیسید حمید رضا صادقی
بررسی نگرش و دانش پزشکان استان زنجان نسبت به تجویز گیاهان دارویی
An investigation on Knowledge and attitudes of zanjan province physicians toward medical plants.
کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی وزارت کشور, تهران, 1391/12/20 - 1391/12/20
ملی معتبر 11. پریسا رنجبرانعلی شمسغلامرضا مجردیحیدر قلی زاده
تحلیل مولفه های مرتبط با عدم گرایش گلخانه داران شهرستان محلات به استفاده از بیمه به عنوان یک راهکار برای دستیابی به توسعه پایدار
Analysis of factors associated with disorientation of greenhouse owners to use insurance as a means to achieve sustainable in Mahalat township
کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی وزارت کشور, تهران, 1391/12/20 - 1391/12/20
ملی معتبر 10. غلامرضا مجردیسیده شیرین گلباز
بررسی نگرش کارشناسان جهاد کشاورزی نسبت به کشاورزی ارگانیک
An investigation on attitudes of agricultural experts’ toward organic farming.
کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی وزارت کشور, تهران, 1391/12/20 - 1391/12/20
ملی معتبر 9. سمیرا مشروطه کرمانیغلامرضا مجردی
بررسی نگرش مراجعه کنندگان مراکز بهداشت شهر زنجان نسبت به مصرف گیاهان دارویی
An investigation on attitudes of zanjan township health centers Clients toward medical plants Consumption.
کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی وزارت کشور, تهران, 1391/12/20 - 1391/12/20
ملی معتبر 8. سیده مرضیه رازقیغلامرضا مجردی
بهبود روابط بین فردی در ترویج کشاورزی با کمک نظریه پنجرة جوهری
Interpersonal relationships development in agricultural extension by Johari window theory
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی پردیس تهران, کرج, 1391/06/28 - 1391/06/29
ملی معتبر 7. جعفر یعقوبیغلامرضا مجردیمهدی قهرمانی
تحلیل تجارب کشورهای دیگر در زمینه کاربرد نظام آموزش و یادگیری سیار در بخش کشاورزی درس هایی برای ایران
Other countries experiences analysis in the fields of mobile learning and......
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی پردیس تهران, کرج, 1391/06/28 - 1391/06/29
ملی معتبر 6. محمود نوریغلامرضا مجردی
نظام تولید خوشه ای و کارآفرینی در کشاورزی
Clusteral Production System and Entrepreneurship in Agriculture
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 5. غلامرضا مجردیمهناز مردانیانالهام ودادی
بررسی نگرش مسئولین محلی نسبت به لزوم انجام فعالیت های ترویجی در ارتباط با توریسم روستایی (مورد مطالعه: بخش سامان شهرکرد)
Local authorities’ attitude toward extensional activities about rural tourism (The case: Saman district of Shar-e Kord)
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 4. غلامرضا مجردیحمید شفیعی زاده
بررسی سیر تکاملی تعاونی های تولید کشاورزی در ایران با تاکید بر نقاط قوت و ضعف آنها
Evolutionary study of agricultural production cooperatives in.....
National Sustainable Rural Development Conference دانشگاه بوعلی همدان , همدان, 2011-07-06 - 2011-07-07
ملی معتبر 3. منصور شاه ولیمهدی نوری پورغلامرضا مجردی
بررسی عوامل موثر بر پیشرفت و رضایت تحصیلی دانشجویان کشاورزی کشور برای هدایت داوطلبان آزمون دانشگاهها به سوی رشته‌های کشاورزی
Study of factors effecting Iranian Agricultural Students' Success and Satisfaction to Guide Universities Applicants towards Agricultural Majors
همایش ملی انجمن آموزش عالی ایران دانشگاه اصفهان, اصفهان, 1389/02/29 - 1389/02/29
ملی معتبر 2. غلامرضا مجردی
بررسی عوامل موثر بر ایجاد ضایعات نان و کاهش آن از
-
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 1388/12/11 - 1388/12/12
ملی معتبر 1. جعفر یعقوبیابراهیم شمسائی گلسفیدیغلامرضا مجردی
ارزیابی درونی و ارتباط آن با ارتقاء کیفیت دانشگاهی مطالعه موردی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان
-
seminar on Internal Evaluation for University Quality Enhancement تهران, 2006-05-15 - 2006-05-15