خانه :: اساتید :: اخبار

Gholamreza Mojaradi

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

 عضو انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران

عضو انجمن پژوهش آموزشی ایران

عضو انجمن علمی توسعه روستایی ایران