خانه :: اساتید :: اخبار

Gholamreza Mojaradi
غلامرضا مجردی
دانشیار

پست الکترونيکی
gh.r.mojarradi@znu.ac.ir      gmojaradi@Yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/mojarradi-gholamreza

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4577

فکس
   +98 (0) 24 3228 4554

آدرس 
زنجان،بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان، دانشكده كشاورزي، گروه ترويج، ارتباطات و توسعه روستایی