خانه :: اساتید :: اخبار

Gholamreza Mojaradi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. نظریه های یاددهی و یادگیری (ارشد- گرایش آموزش کشاورزی)2. تغییر فناوری در کشاورزی پایدار (ارشد- گرایش ترویج کشاورزی)3. ترویج فناوری های نوظهور در کشاورزی پایدار (ارشد ترویج- گرایش کارآفرینی)4. تغییر فناوری در کشاورزی پایدار (ارشد ترویج کشاورزی)5. آشنایی با نظام های بهره برداری در واحدهای کشاورزی (ارشد توسعه روستایی) 6. ترویج کشاورزی پایدار پیشرفته (ارشد ترویج)7. مدیریت فناوری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار (دکتری)8. تحلیل بینش های فلسفی در ترویج کشاورزی پایدار (دکتری) 9. اصول ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی (کارشناسی)10. تکنولوژی مناسب کشاورزی (مقطع دکتری توسعه روستایی)11. ارزشیابی در ترویج کشاورزی (مقطع دکتری)12. 13. اقتصاد ترویج (مقطع دکتری)14. ترویج کشاورزی (کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی)15. آموزش مستمر (کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی)16. نظامهاي بهره برداري كشاورزي (كارشناسي ارشد)17. سياست و توسعه كشاورزي (كارشناسي ارشد توسعه روستايي)18. آشنايي با قوانين خود اشتغالي و كارآفريني19. فلسفه ترویج کشاورزی (مقطع دکتری)20. اصول ترويج و آموزش كشاورزي 21. برنامه ريزي آموزشي22. تكنولوژي آموزشي23. اصول و كاربرد روانشناسي در ترويج24. روانشناسي تربيتي25. ارتباطات26. نوآوري و نوپذيري27. آموزش بزرگسالان28. ترويج كشاورزي