خانه :: اساتید :: اخبار

Gholamreza Mojaradi

زینب احمدی، جعفر یعقوبی، مهدی قهرمانی، غلامرضا مجردی
نگرش و دانش فني كشاورزان استان زنجان نسبت به كاربرد آموزش و يادگيري سيار
Attitude and Technical Knowledge of Zanjan Farmers Toward Agricultural Mobile Training and Learning Applications
چکيده


هدف از این تحقیق بررسی دانش و نگرش فنی کشاورزان استان زنجان و عامل های مرتبط با آن نسبت به استفاده از نظام آموزش و یادگیری سیار در کشاورزی بود. پژوهش از نوع تحقیقات کمی و کاربردی است که به روش میدانی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق را 31000 تن از کشاورزان آموزش دیده در سال 1390 و 350 تن از کشاورزان زنجانی دارای پیشینه شرکت در دوره یادگیری سیار تشکیل دادند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به ترتیب 91 تن و 65 تن تعیین شد. نمونه ها به روش نمونه گیری چند مرحله ای متناسب با حجم هر گروه گزینش شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که روایی آن توسط اعضای هیات علمی و کارشناسان با تجربه بررسی و تائید شد و پایایی آن نیز با تایید شد. یافته ها نشان دادند که )α2= 0/73 ,α1 = 0/ استفاده از بررسی پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفا کرونباخ ) 89 نگرش کشاورزان به نظام آموزش و یادگیری سیار در حد متوسط بود. میانگین نمره دانش فنی کشاورزان در مورد آموزش 9 از 20 به دست آمد که نشان دهنده پایین بودن دانش آنان می باشد. بین متغیرهای سواد، درآمد، / و یادگیری سیار 67 شمار ابزار سیار مورد استفاده کشاورزان، درک از محدودیت ها و درک از مزایای یادگیری سیار با دانش کشاورزان در مورد یادگیری سیار ارتباط معنی دار مستقیمی وجود داشت. نتایج تحلیل واریانس دانش فنی و نگرش کشاورزان نسبت به یادگیری سیار در شهرستان های مختلف استان زنجان نشان دهنده ی تفاوت معنی دار بین کشاورزان شهرستا نهای مختلف استان بود. دانش فنی کشاورزان دارای پیشینه شرکت در دوره یادگیری سیار به طور معنی داری بالاتر از دانش فنی افراد بدون پیشینه شرکت در دوره یادگیری سیار می باشد