خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 421-446 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
سلیمانی ابهریهادیhadi.soleimani[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
غریب لوهاشمghariblu@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
شهروس وندهاشمshahroos@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
نصیراهدیnassira@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
اسکندریوجیهه.استادیاردانشکده علومزیست شناسی
رشتچیوحیدrashtchi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
علی پوروحیدهvahidehalipoor1@gmail.comاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
ربيعيوليrabiei@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیباغبانی
جعفریانوهبv.jafarian[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزیست شناسی
دلفانیپروانهdelfani.parvaneh@znu.ac.irمربیدانشکده مهندسیهنر
نخستین پناهیپروانهpanahi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
فتح ا... پورپرویزa[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
احمدیپرویزp.ahmadi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی
علمداریپریساp_alamdari@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیخاک شناسی
اشتریپیامashtari@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
مظلومیکاظمkmazlumi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
مروجکامرانkmoravej@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیخاک شناسی
افصحیکامران afsahi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
کلانتریکاوهk.kalantari@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
رئیس پورکوهزادRaispour[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
ناصر اسدیکیارشNasserasadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
آقائی جوبنی کیوانkeyvanaghaei@znu.ac.ir استادیاردانشکده علومزیست شناسی
فتحییوسفfathi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
قدیمییوسفghadimi.yosof@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومزمین شناسی
عابدینییوسفعلی abediniy@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
خسروییونسkhosravi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوممحیط زیست

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir