خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 361-420 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
لکی روحانیعلیaدانشیاردانشکده مهندسیعمران
دوست محمدیرامینramin.doostmohammadi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمعدن
محرمیرسولr_moharami@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
آیت اللهیمجتبیmo_ayatollahi@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیمکانیک
طوفانسیروسS.toofan@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
مظلومیکاظمkmazlumi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
حسینی سید مرتضیm.hoseini@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
رفاهیآرشrefahi.arash@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
رفیعیعلیali_rafiee@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
مرادخانیداوودmoradkhani@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
یوسفیمحمدرضاm_r_yousefi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
محمدیحسینhosm@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
اوجاقیمنصورmojaghi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
مریخ بیاتفرشادf.bayat@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
احمدیجمالj_ahmadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
رحیمیامیر مسعودamrahimi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
خاوندی خیاویعلیرضاkhavandi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
صمیمی نمینفرهادf.samiminamin@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمعدن
غفاریامیدGhaffari [at] znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
جواد نیااسلامjavadnia@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
یارقلیمصطفیyargholi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
کیامهر رامینramin (a) znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسینقشه برداری
قاسمیجلالj.ghasemi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
امیریعلیa_amiri@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
فتحیمرتضیx@y : x= m.fathi , y= znu.ac.irمربیدانشکده مهندسینقشه برداری
طاهریاصغرtaheri@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
چرمیمصطفیelec[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
خامدیرامینkhamedi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
غضنفریانجعفر j.ghazanfarian@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
احمدیعیسیi_ahmadi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
بیاتفرهادbayat [dot] farhad [at-sign] znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
دلفانیپروانهdelfani.parvaneh@znu.ac.irمربیدانشکده مهندسیهنر
رحمانیامیدomid.rahmani (at) znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
خرازیاننغمهnaghme.kharazian@znu.ac.irمربیدانشکده مهندسیهنر
ابوالفضلیمسعودabolfazli.masood@znu.ac.irمربیدانشکده مهندسیهنر
دوستگانیامیرDoustgani@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
توحیدی فرمحمدرضاtohidifar@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
ارجمندیسید علی اصغرarjmandi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
خان تیموریعلیرضاkhanteymoori@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
تاج الدیناصغرtajoddin[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
توسلیغلام حسینgtavasoli[at]znu.ac.irمربیدانشکده مهندسیکامپیوتر
بابائیمهدیmbabaei@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
جباریسپیدهsjabbari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
حسینیعباسabbas.hosseini[at]znu.ac.irمربیدانشکده مهندسیهنر
شاه محمدیانساراsara.shahmohamadian[at]znu.ac.irمربیدانشکده مهندسیهنر
مبینصالحmobayen[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
برگزینحسنBargozin@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
بابازادهمهردادmebab@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
سعیدپناهایرجSaeedpanah@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
ربیعیعباسrabiee[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
سلطانیمهردادm_soltani@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
کریم پولیصادقs.karimpouli[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
افشاریداودdafshari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
شریفیعلیرضاarsharifi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
باقریمحمدmbagheri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
لاجوردیسید احمدlajevardi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
میرزائیحسن رضاhr.mirzaei@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
فیروزفرعلیرضاfiroozfar@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
غایب لوعباسa.ghayebloo[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
خواصیاحسانkhavasi [at] znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir