خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 241-300 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
ابراهیمیلقمانL.Ebrahimi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
یوزباشیلیلاl.youzbashi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
لاجوردیسید احمدlajevardi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
صفریلیلاlsafari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
امیریمحمداسماعیلM-amiri@znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیباغبانی
در بانیمحسنm.darbani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
استکی باردهمهنازm.esteki@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
حمزویمجیدm.hamzavi[at]znu.ac.irمربیدانشکده علومفیزیک
حسینی سید مرتضیm.hoseini@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
کرباسیمسعودm.karbasi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
مقیمیمهدیm.moghimi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
پناهيمهديm.panahi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
صدرامحمدm.sadra[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
ادیب مجیدmadib@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی
عباسیمجیدmadjid.abbasi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
اعلائیمیتراmaelaei@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیباغبانی
حریریمهدیmahdi.hariri[at]gmail.comاستادیاردانشکده مهندسیبرق
مهدیهامیدmahdieh[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
نصیریمهدیmahdinasiri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
محمودیمحمد mahmoudi@znu.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
میرزایی عطاآبادیمجیدmajid.mirzaie@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزمین شناسی
ملکیمحمد علیmaleki(at)znu(dot)ac(dot)irاستادیاردانشکده علومفیزیک
بی مکرمانداناmandana.bimakr[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی
منصوریعلیmansory.ali@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
رضوانیمحمدعلیmarezvani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
بیاتمسعودmasoud.bayat@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
بابائیمهدیmbabaei@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
باقریمحمدmbagheri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
کاظمیمحمدباقرmbkazemi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
زندی باغچه مریم محمدباقر mbzandi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
در گاهیمحمودMdargahi@znu.ac.irاستاددانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
کاظمیمحمودmdkazemi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
بابازادهمهردادmebab@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
ابراهیمی قیریمحدثهmebrahimi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
مقدادیمجیدmeghdadi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
حسنیمهدیmehdi(dot)hassani(at)znu(dot)ac(dot)irدانشیاردانشکده علومریاضی
قمری ادیانمهدیmehdi.ghamari@aut.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
جوانمردمهرانmehranj@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
معماريانمصطفيmemarian@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیعلوم دامی
اسلامیمحرمmeslami@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
داودوندیمحمدحسینmhd.davodvandi@yahoo.comمربی - بازنشستهدانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
حیدریمجیدmheydari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
سبحانیمهردادmhrdad.sobhani@yahoo.comمربیدانشکده کشاورزیخاک شناسی
جلالیمسعودmjalali@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
کولاییمحمدmkoulaei[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
ملکیمهدیmmaleki[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
مصطفویمحمدmmostafavi [at] znu [dot] ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
نبی لومحرمmnabiloo@znu.ac.irمربیدانشکده مهندسیعمران
نصیری مجتبیmnasiri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
نیکبختمولادادmnik[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
مبینصالحmobayen[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
مقدمجوادmoghaddam@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
محبتیمهدیmohabbati@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
محمدیمحمد حسینmohammadi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیخاک شناسی
محسنی فرداحسانmohsenifard.ehsan[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
کلانتریمحسنmohsenkalantari@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
اوجاقیمنصورmojaghi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
حسینی منفردحسنmonfared@znu.ac.irاستاددانشکده علومشیمی
مرادیمحمدmoradi.g@znu.ac.irاستاددانشکده علومزیست شناسی
مرادیمسعودmoradi.massoud@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir