خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 301-360 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
جوادنیااسلامjavadnia@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
ابراهیمیمحمدebrahimi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
زندیمحسنZandi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی
ایزد یارجوادizadyar@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزمین شناسی
قوامیسید مرسلghavami@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
حریریمهدیma.hariri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
خادم نوعامیدkhademnoe@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومآمار
کلانتریکاوهk.kalantari@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
محمدخانیرامینrmkhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
بازرگانمهدیbazargan[AT]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
موسویفاطمه ساداتfmousavi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
سعادتیفریبا saadati[at]znu[dot]ac[dot]irاستادیاردانشکده علومشیمی
وطن خواهالههelahe_vatankhah@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
فرجيعبداللهaf1390@yahoo.comاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
زرین قلمیسهیلاzaringhalami@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی
قاسمیجلالj.ghasemi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
بهرامیبهرامBahram.Bahrami40@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
خلیفهخسروkhalifeh[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزیست شناسی
قدوسیحسامghodousi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
امیریعلیa_amiri@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
رحمانیاحمدa_rahmani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
جعفریغلام حسنjafarihas@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
کرباسیمسعودm.karbasi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
چرمیمصطفیmyLastName.myFirstName@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
آل یاسینسیدحسام الدینhesamaliasin@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
رحمانیسهرابrahmani.sohrab@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
استکی باردهمهنازm.esteki@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
جلالیمسعودmjalali@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
عینالیجمشیدeinalia@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
وفادارمهنازvafadar@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
جعفریانوهبv.jafarian[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزیست شناسی
مجردیغلامرضاgh.r.mojarradi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
قربانلومعصومهm_ghorbanloo@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
اسکندری نسبمرادپاشاeskandarinasab_M@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
هرکی نژادمحمد طاهرTaher.harkinezhad@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
شهيرمحمدحسينshahir_m@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
بیاتفرهادbayat [dot] farhad [at-sign] znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
غضنفریانجعفر j.ghazanfarian@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
رحمانیامیدomid.rahmani (at) znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
بیاتمسعودmasoud.bayat@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
ربيعيوليrabiei@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیباغبانی
شيردليعظيمazimshirdeli@yahoo.comدانشیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
گرزیعلیAli_gorzi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
میرزا پورفرض اللهf.mirza@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی
الهیطاهرهtelahi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
امامیمژگانemami at znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی
ادیب مجیدmadib@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی
دوستگانیامیرDoustgani@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
رسولیعباسrasouli[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومآمار
ملکی زنجانیبهرامbmalekiz@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
خادمیسیامکkhademi [at] znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
درودیاحمدdarudi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
رشتچیوحیدrashtchi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
یعقوبیجعفرyaghobi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
وجدانیفریده vejdani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
صالحیجواد javadsalehi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
نجفیعلی najafiATznu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
خطیب زادههادیhkhatibzadeh@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی
شکاریفریدshekari@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
فتوترضا r_fotovat@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir