خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 301-360 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
بهروزیمحبوبهbehroozi.m@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
ابراهیمی قیریمحدثهmebrahimi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
نبی لومحرمmnabiloo@znu.ac.irمربیدانشکده مهندسیعمران
اسلامیمحرمmeslami@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
نجفیانمحسنnajafian@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
در بانیمحسنm.darbani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
ثانی خانیمحسنsani@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیباغبانی
یاوریمحسن Yavari@znu.ac.irمربیدانشکده مهندسیمهندسی شیمی
صرافیمحسن.استادیار - بازنشستهدانشکده علومفیزیک
افشارچیمحسنafsharchim@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
بيگدليمحسنm_bigdeli@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
امیریمحسنamiriاستادیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
زندیمحسنZandi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی
کلانتریمحسنmohsenkalantari@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
احدنژاد روشتیمحسنahadnejad@gmail.comدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
جاهدمحسنjahed.mohsen@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیفلسفه
بادسارمحمدbadsar@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
بابا اکبری ساریمحمدbabaakbari@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیخاک شناسی
کولاییمحمدmkoulaei[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
محمودیمحمد mahmoudi@znu.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
باقریمحمدmbagheri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
مصطفویمحمدmmostafavi [at] znu [dot] ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
صدرامحمدm.sadra[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
ایمانی برندقمحمدimani_barandagh@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
مرادیمحمدmoradi.g@znu.ac.irاستاددانشکده علومزیست شناسی
تقیلومحمدtaghilou@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
ابراهیمیمحمدebrahimi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
شادمان لاکمه سریمحمدshadman@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
دلاورمحمد امیرamir-delavar[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیخاک شناسی
دستجرديمحمد تقيtdast@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
حیدریمحمد تقیMt.heydari@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
محمدیمحمد حسینmohammadi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیخاک شناسی
رسولی فردمحمد حسینm_h_rasoulifard@yahoo.comدانشیاردانشکده علومشیمی
یمانیمحمد حسینyamani[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
عظیمیمحمد رضاazimi[at] znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
یافتیانمحمد رضاyaftian[at]znu.ac.irاستاددانشکده علومشیمی
عسکریمحمد صادقaskari@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیخاک شناسی
هرکی نژادمحمد طاهرTaher.harkinezhad@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
ملکیمحمد علیmaleki(at)znu(dot)ac(dot)irاستادیاردانشکده علومفیزیک
کامیابیمحمد علیkamyabi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
محمدیمحمد مصطفیdr.mohammadi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
امیریمحمداسماعیلM-amiri@znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیباغبانی
کاظمیمحمدباقرmbkazemi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
زندی باغچه مریم محمدباقر mbzandi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
اشکواریمحمدجعفرashkevari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
شهيرمحمدحسينshahir_m@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
داودوندیمحمدحسینmhd.davodvandi@yahoo.comمربی - بازنشستهدانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
توحیدی فرمحمدرضاtohidifar@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
قائمیمحمدرضاghaemi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
یوسفیمحمدرضاm_r_yousefi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
فلاحتمحمدصادقsafalahat@yahoo.comدانشیاردانشکده مهندسیمعماری
رضوانیمحمدعلیmarezvani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
اسم خانیمحمدعلیesmkhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
کاظمیمحمودmdkazemi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
رفائی بوکتمحمودBooket[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
در گاهیمحمودMdargahi@znu.ac.irاستاددانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
رسولیمحمودrasooli@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
علی نیا اصلی مختارm_aliniaaslir@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
اسکندری نسبمرادپاشاeskandarinasab_M@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
موحدی فاضلمرتضیmovahedi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir