خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 1-60 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
خسروییونسkhosravi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوممحیط زیست
عابدینییوسفعلی abediniy@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
فتحییوسفfathi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
قدیمییوسفghadimi.yosof@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومزمین شناسی
آقائی جوبنی کیوانkeyvanaghaei@znu.ac.ir استادیاردانشکده علومزیست شناسی
ناصر اسدیکیارشNasserasadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
رئیس پورکوهزادRaispour[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
کلانتریکاوهk.kalantari@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
مروجکامرانkmoravej@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیخاک شناسی
افصحیکامران afsahi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
مظلومیکاظمkmazlumi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
اشتریپیامashtari@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
علمداریپریساp_alamdari@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیخاک شناسی
فتح ا... پورپرویزa[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
احمدیپرویزp.ahmadi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی
دلفانیپروانهdelfani.parvaneh@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیهنر
نخستین پناهیپروانهpanahi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
جعفریانوهبv.jafarian[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزیست شناسی
ربيعيوليrabiei@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیباغبانی
علی پوروحیدهvahidehalipoor1@gmail.comاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
رشتچیوحیدrashtchi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
اسکندریوجیهه.استادیاردانشکده علومزیست شناسی
نصیراهدیnassira@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
غریب لوهاشمghariblu@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
شهروس وندهاشمshahroos@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
امامیهادیh.emami@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومآمار
خطیب زادههادیhkhatibzadeh@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی
سلیمانی ابهریهادیhadi.soleimani[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
قبادینیرهn.ghobadi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
خرازیاننغمهnaghme.kharazian@znu.ac.irمربیدانشکده مهندسیهنر
ارشدینعمت اللهnarshadi@email.comاستادیاردانشکده علومشیمی
عباسینصرالهabbasi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
مرادخانینرگسnmoradkhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیاقتصاد
داداشینداdadashi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
اوجاقیناصرالدینojaghi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
شفقتیانناصرshafaghatian@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
دلالیناصرnasser_zn@yahoo.com; naser.dalali@znu.استاددانشکده علومشیمی
اسعدینازیلاnazilaasaadi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
نوشیران زادهنادر nadernoshiranzadeh @yahoo.com, nadernoshاستادیاردانشکده علومشیمی
مختاریمیرعلی اصغر amokhtari@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
جلالیمیرجلال.استادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیعلوم دامی
حسینیمیر وحیدmv.hosseini[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
بزرگزادهمیر عمادالدین .استادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
سید دراجیمیر سعیدdorraji@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
اعلائیمیتراmaelaei@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیباغبانی
امامیمژگانemami at znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی
نیکبختمولادادmnik[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
ساعیموسی saei@znu.ac.irمربیدانشکده مهندسینقشه برداری
استکی باردهمهنازm.esteki@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
وفادارمهنازvafadar@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
جوانیانمهریjavanian@znu.ac.ir استادیاردانشکده علومآمار
بابازادهمهردادmebab@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
سلطانیمهردادm_soltani@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
سبحانیمهردادmhrdad.sobhani@yahoo.comمربیدانشکده کشاورزیخاک شناسی
جوانمردمهرانmehranj@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
بزرگیمهدیهBozorgi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
بابائیمهدیmbabaei@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
فیض اله پورمهدیfeyzolahpour@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
مقیمیمهدیm.moghimi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
نصیریمهدیmahdinasiri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir