خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 121-180 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
اسعدینازیلاnazilaasaadi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
توضیحیمنیژهtozihi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
داداشینداdadashi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
خسروییونسkhosravi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوممحیط زیست
اعظمیجابرj.aazami@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوممحیط زیست
ربانیجوادrabbani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزمین شناسی
نصیراهدیnassira@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
یمانیمحمد حسینyamani[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
خادم نوعامیدkhademnoe@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومآمار
دهقانمرضیهdehghan@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
رحمتمرضیهm.rahmat@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
اخیانیجمیلهj_akhyani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
بشردوستمجتبیBashardoost@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
بوذریحسینbouzari1335@yahoo.comاستادیار - بازنشستهدانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
در گاهیمحمودMdargahi@znu.ac.irاستاددانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
اسلامیمحرمmeslami@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
محبتیمهدیmohabbati@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
ژالهبهروزZhaleh@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
محمدی یگانهبهروز behrozyeghaneh@yahoo.comدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
احدنژاد روشتیمحسنahadnejad@gmail.comدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
کاوندیسحرdrskavandi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیفلسفه
عساکرهحسینasakereh@znu.ac.irاستاددانشکده علوم انسانیجغرافیا
کلانتریمحسنmohsenkalantari@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
جاهدمحسنjahed.mohsen@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیفلسفه
بهرامیبهرامBahram.Bahrami40@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
امانی چاکلیبهرامamani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
آزاداحمدazad@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
رحمانیاحمدa_rahmani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
فرجيعبداللهaf1390@yahoo.comاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
قوامیسعیدghavami.saeed@znu.ac.irمربیدانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
فتح زادهحسنhfatzade[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیفلسفه
علی پناهیفاطمهalipanahi@hotmail.comاستادیار - بازنشستهدانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
آل یاسینسیدحسام الدینhesamaliasin@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
پیرایشرضا r-pirayesh@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
عباسیداوود d.abbasi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
وجدانیفریده vejdani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
انتصار فومنیغلام حسین.استادیار - بازنشستهدانشکده علوم انسانیروانشناسی
منصوریعلیmansory.ali@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
صالحیجواد javadsalehi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
خوش رفتاررضا khoshraftar@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
میرموسویسیدحسینhossein.mousavi047@gmail.comدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
فتحییوسفfathi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
خسرویربابrkhosravi {at} znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
فراهانیحسینhfarahani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
سلیمانی ابهریهادیhadi.soleimani[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
کمالی سروستانیخسروkhkamalis@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
رسولیمحمودrasooli@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
اترکحسینatrak.h@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیفلسفه
جعفریغلام حسنjafarihas@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
جلالیمسعودmjalali@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
عینالیجمشیدeinalia@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
بیگدلیسعیدBIGDELI {at} znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیحقوق
بیاتمسعودmasoud.bayat@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
مؤمنی هزاوهامیرam.hezaveh@znu.ac.ir استادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
تقویلیلاsangdehi@yahoo.comاستادیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
گرزیعلیAli_gorzi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
کاظمیمحمودmdkazemi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
الهیطاهرهtelahi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
قاسم نیانآقاعلیghasemnian@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
محمدی مغانجوقیفاطمهfateme.mohammadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیحقوق

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir