خانه :: اساتید :: اخبار

راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن کتابخانه مرکزی    
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز - دانشگاه زنجان - کتابخانه مرکزی کد پستی : 38791-45371
نمابر: 32283253    
مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

عظیمی - حسین
h.azimi[at]znu.ac.ir
2323
معاون مدیر کتابخانه مرکزی

نبوی - سیدعلی النقی
nabavi[at]znu.ac.ir
2630
تسویه حساب دانشجویان کارشناسی

باباخانی - غریبعلی
2279
تسویه حساب دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پایان نامه

شعبانی - سهیلا
2391
خدمات فنی

موسوی - سیده مهناز
2361
اطلاع رسانی

نبوی - سید علی النقی
2630
دبیرخانه و مرکز اسناد

نبوی - سید علی النقی
2630
پایان نامه ها

محمداقدم - علی
2272
مرجع و نشریات

محمد اقدم - علی
2272
امانت

باباخانی - غریبعلی
2279
امانت

سلیمی - مهدی
2279