خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 12-5-1394
در صورت مفقود شدن یا ناقص شدن کتاب امانی چه باید کرد؟

الف): د رصورتی که کتاب به امانت گرفته شده مفقود و یا اوراقی از آن بریده و یا به هر صورتی کتاب غیر قابل استفاده شود، باید عین کتاب یا آخرین چاپ آن را حداکثر در طول یک ماه با احتساب جریمه دیرکرد، تهیه و تحویل کتابخانه شود. در صورتی که کتاب نایاب باشد و به هر دلیل امکان تهیه آن وجود نداشته باشد امانت گیرنده موظف به جبران خسارت می‌باشد.

ب): میزان دریافت خسارت در مورد منابع لاتین، کتاب‌های تک نسخه ای، کتاب‌های مرجع، نشریه های ادواری، دیسکهای فشرده نوری و منابع مشابه بنا به تشخیص رییس کتابخانه خواهد بود.

ج): تا اتمام اقدامات یاد شده خدمات امانت به متقاضی ارایه نمی‌شود.

د): جبران خسارت از طریق تهیه نسخه تکثیر شده کتاب مورد تایید نمی‌باشد.

تبصره: مبالغ دریافتی به طور کامل برای خرید یا تهیه و جایگزین نمودن عنوان مورد نظر و یا عنوان‌های مشابه صرف خواهد شد.

بازدید امروز: 3