خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 1-5-1398
پایگاه های اطلاعاتی انگلیسی

-

کاربران محترم، با توجه به  عدم اشتراک پیوسته و تغییر نحوه اشتراک و استفاده از پایگاه‌های زیر، جهت آگاهی از آخرین اطلاعات موجود در این زمینه با واحد اطلاع‌رسانی کتابخانه مرکزی (داخلی 2630) یا مسئولین کتابخانه‌های دانشکده‌ها تماس بگیرید.

موضوع

نام پایگاه

آدرس

راهنما

 

تمام رشته‌ها

 

Elsevier

www.sciencedirect.com

راهنما

Springer &Kluwer

www.link.springer.com

راهنما

Oxford

www.oxfordjournals.org

 

Cambridge

www.journals.cambridge.org/action/login

 

Proquest

www.proquest.co.uk

 

Taylor & Francis

www.tandfonline.com

 

Wiley Interscience

www.onlinelibrary.wiley.com

 

Nature

www.nature.com/nature/index.html

 

شيمي و مهندسي شيمي

ACS

www.pubs.acs.org

 

RSC

www.rsc.org

 

 

فیزیک، فیزیک پزشکی، فیزیک دریا

AIP

www.journals.aip.org

راهنما

APS

www.publish.aps.org

راهنما

IOP

www.iop.org/EJ

راهنما

مهندسی مکانیک

ASME

www.asmedigitalcollection.asme.org/journals.aspx

 

مهندسی عمران

ASCE

www.ascelibrary.org/journals/all_journal_titles

 

آمار،آموزش، اقتصاد، تاریخ،تجارت،  جامعه شناسی، جغرافیا،حقوق، روانشناسی،      زبان و ادبیات،  علوم سیاسی،   فلسفه،      امورمالی، مذهب

 

 

Jstor

 

www.jstor.org

 

 

علوم انسانی

Sage

www.online.sagepub.com

 

مهندسی برق

IEEE

www.ieeexplore.ieee.org/Xplore/dynhome.jsp

 

 

علوم دامی و دامپروری

CABI-Animal Health &Production Compendium

www.cabi.org/ahpc

 

آبزی پروری

CABI-Aquaculture Compendium

www.cabi.org/ac

 

کشاورزی

CABI-CABAbstracts &Fulltex

www.cabdirect.org

 

حفاظت از محصولات کشاورزی

CABI-CropProtection Compendium

www.cabi.org/cpc

 

جنگلداری

CABI - Forestry Compendium

www.cabi.org/fc

 

انجمن‌های کشاورزی

BioOne

www.bioone.org

 

رياضيات

 

MathSciNet

www.ams.org/mathscinet

 

Zentralblatt

www.zentralblatt-math.org

 

مدیریت و صنایع و رشته‌های مرتبط

Emerald

www.emeraldinsight.com

 

هنر، معماری ، ادبیات

JURN

www.jurn.org

 

علوم، علوم انسانی، علوم اجتماعی، کشاورزی، هنر

Taylor  & Francis

www.tandfonline.com

 

زیست شناسی ، فیزیولوژی ، ایمنی شناسی

JOVE

www.jove.com

 

دسترسی آزاد به مجلات الکترونیکی

Scientific Research

www.scirp.org/journal

 

دسترسی آزاد به مجلات الکترونیکی

doaj

www.doaj.com

 

بازدید امروز: 3