خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 11-10-1402
کارکنان کتابخانه

-

رياست
دکتر حسین عظیمی
+98 24 33 05 23 23
:تلفن
+98 24 33 28 32 53
:فاکس
h.azimi@znu.ac.ir      
:ایمیل

 

 

معاونت
 سیدعلی النقی نبوی
+98 24 33 05 26 30
:تلفن
+98 24 33 28 32 53
:فاکس
nabavi@znu.ac.ir 
:ایمیل

 

 

 

کارشناس مسئول بخش خدمات فنی 
 سیده مهناز موسوی
+98 24 33 05 23 61
:تلفن
+98 24 33 28 32 53
:فاکس
lib_center@znu.ac.ir 
:ایمیل

 

 کارشناس مسئول بخش پایان نامه
 سهیلا شعبانی
+98 24 33 05 2391
:تلفن
+98 24 33 28 32 53
:فاکس
lib_center@znu.ac.ir 
:ایمیل

 

  کارشناس مسئول بخش مرجع
 علی محمداقدم
+98 24 33 05 22 72
:تلفن
+98 24 33 28 32 53
:فاکس
lib_center@znu.ac.ir 
:ایمیل

 

کارشناس بخش امانت
علی باباخانی
+98 24 33 05 22 79
:تلفن
+98 24 33 28 32 53
:فاکس
lib_center@znu.ac.ir 
:ایمیل

 

 

 کارشناس بخش امانت
 
مهدی سلیمی 
+98 24 33 05 22 79
:تلفن
+98 24 33 28 32 53
:فاکس
lib_center@znu.ac.ir 
:ایمیل

بازدید امروز: 2