خانه :: اساتید :: اخبار
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن کتابخانه مرکزی    
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز - دانشگاه زنجان - کتابخانه مرکزی کد پستی : 38791-45371
نمابر: 32283253    
رئیس کتابخانه
احمدی - پرویز       
p.ahmadi[at]znu.ac.ir
2323
معاون کتابخانه
نبوی - سیدعلی النقی       
nabavi[at]znu.ac.ir
2630
تسویه حساب دانشجویان کارشناسی
باباخانی - غریبعلی        
2279
تسویه حساب دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پایان نامه
شعبانی - سهیلا       
2391
خدمات فنی
موسوی - سیده مهناز       
2361
اطلاع رسانی
نبوی - سید علی النقی       
2630
دبیرخانه و مرکز اسناد
سراجی وطن - منیر       
2272
پایان نامه ها
محمداقدم - علی       
2272
مرجع و نشریات
محمد اقدم - علی        
2272
امانت
باباخانی - غریبعلی       
2279
امانت
صحیحی - سعید       
2279